Политика за поверителност

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

1. Въведение

В настоящата Политика за поверителност, „IUVO“, „ние“, „нас“ или „наш“ означава IUVO Group OŰ, а „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт и всички страници към него, както и съответните лица възложители.
Тази Политика за поверителност обяснява и урежда:
• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
• как и защо използваме Вашите лични данни; и
• Вашите права да контролирате личните си данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика на поверителност. С достъпа си до и използването на нашия уеб-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали подходяща възможност да прочетете тази Политика за поверителност, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.
Ние може да изменяме периодично тази Политика за поверителност, за да спазваме приложимите закони и подзаконови нормативни актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Приканваме Ви да преглеждате тази страница периодично за актуална информация за нашите практики за поверителност и измененията в нашата Политика за поверителност.

2. Какво са лични данни и как, кога и какви лични данни събираме и обработваме?

2.1. Лични данни
Лични данни са всякаква информация, която имаме за даден потребител, която позволява потребителят да бъде идентифициран пряко или непряко. Съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ние имаме задължението да Ви информираме за дейностите по обработване на данни, които се извършват от нас, като използваме личните данни, които сме събрали или генерирали.

Лични данни Цел Основание
Имена, Единен граждански или друг номер, данни от лична карта или друг документ за самоличност, националност, адрес (постоянен и настоящ), професия, дата на раждане, e-mail, телефонен номер, информация от сметка, издадена от доставчик на комунални услуги • Регистрация на потребител в портала;
• Идентификация и верификация по смисъла на Закона против изпирането на пари и финансирането на тероризма ( наричан за краткост ЗПИПФТ), както и приложимото право на Европейския съюз;
• Сключване на споразумение за предоставяне на услуги
• Предоставяне на исканите услуги;
• Изпълнение на поети задължения по сключен договор за предоставяне на услуги;
• Отговор на запитвания, въпроси и жалби
Сключване и/или изпълнение на договор
Потребителско име, данни за вход и парола, IP адрес Използване на регистрирания потребителски профил Сключване и/или изпълнение на договор
Копие от лична карта в електронна форма, копие от сметка от доставчик на комунални услуги в електронна форма Идентификация по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство Законово задължение
Лични данни, събирани с цел проверка на лице, имащо качеството на политически значима личност – обществена функция, заемана служба, политически мнения и членства, лични данни относно член на семейството на лице, заемащо публична длъжност Проверка и оценяване на риска/ рисковия профил и рисков апетит по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство Законово задължение
Професионална сфера, ниво на, квалификация, годишен доход Идентификация по смисъла на ЗПИПФТ и на Европейското законодателство. Законово задължение
Информация, отнасяща се и от значение за за паричните транзакциипреводи • Детайли за използвания платежен инструмент – номер на картата (PAN), дата на издаване на картата и дата на валидност, (IBAN), валута;
• Информация относно електронното банкиране и детайли за транзакции – сума пона транзакцията, време и място на транзакцията
Изпълнение на договорно задължение
И-мейл (E-mail) • Предлагане на продукти и услуги на IUVO;
• Изпращане на рекламни съобщения
Съгласие
Телефонен номер Позвъняване и изпращане на кратки текстови съобщения / СМС/, предлагане на съдействие и рекламни съобщения Съгласие
Глас – записан при телефонен разговор • Предоставяне на услуги от IUVO, гарантирайки правата на потребителите предвидени в приложимото законодателство и за наличието на доказателство за предмета на разговор;
• Подобряване на обслужването
Легитимен интерес
Три имена, телефонен номер, имейл адрес и други лични данни, предоставени от субекта на личните данни във връзка с негово искане, жалба и/или оплакване, препоръки, коментари, през чат или на електронния адрес на Дружеството: [email protected], по телефон или на хартиен носител, изпратен до адреса на Дружеството Отговор на запитвания, въпроси и жалби, искания на субекта на личните данни Легитимен интерес

 

В допълнение към личната и финансовата (която не е задължително да бъде предоставена) информация, която предоставяте или ние събираме, както е описано по-горе, можем също да събираме информация за Вашия компютър (включително, ако е налице, IP адрес, операционна система и вид браузър), Вашето взаимодействие с пазара и нашия уеб-сайт и данни относно ефективността на имейли. Ние използваме тази информация по няколко причини, включително за маркетинг, за управление на пазара, подобряване на обслужването и за статистически цели. Нашата Политика за бисквитките описва тези процеси по-детайлно.
Ние също така събираме и съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения:
• копия от нашата кореспонденция с Вас, както и други данни, които събираме във връзка с Вашите дейности на нашия уеб-сайт и във връзка с Вашите взаимоотношения с IUVO;
• подробна информация за посетителите на нашия уеб-сайт за целите на обобщаването на статистическите данни или целите на отчитането; и
• коментари, направени в блогове и дискусионни форуми във връзка с IUVO.

2.2. Обработване на лични данни
Обработване на лични данни означава всяка операция, която се извършва с използване на лични данни, включително, но не само, събиране, записване, съхраняване, организиране, използване, изменение, предаване, разкриване и изтриване на Вашите лични данни от оператора на портала на IUVO. Независимо дали са автоматизирани или не, всички горепосочени дейности се считат за обработване на Вашите лични данни.
Администраторът на обработването на личните данни е операторът на портала IUVO Group OÜ. Нашето длъжностно лице по защита на данните е M. Ханджийска, можете да намерите по-долу данните за връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните. Ние обработваме само данните, предоставени ни от Вас, генерирани от нас чрез портала или, ако това се изисква от приложимите закони, събрани от нас от различни източници на трети лица.

• Информация, събрана или обработвана с цел идентифициране или установяване на контакт с потребител
Ние събираме информация, която ни позволява да Ви идентифицираме, за да изпълняваме нашите регулаторни задължения и да предоставяме нашите услуги. Ние може да събираме информация от различни надеждни и независими източници, публични или частни, за да проверяваме информацията, която сте ни изпратили.
За да се регистрирате в нашия уеб-сайт, искаме Вашето собствено и фамилно име, дата на раждане, местоживеене и/или местонахождение, копие от Вашия документ за самоличност (само, ако е необходимо) и информация за средствата за контакт с потребителя (телефон, имейл и пр.).
Тъй като предоставяме услугите си в различни юрисдикции, може да поискаме предпочитания от Вас език за комуникация от езиците, които предлагаме за уеб-сайта или за обща комуникация, за да Ви предоставим по-висока степен на удовлетвореност.

• Информация за банкови сметки, информация за плащания
Ако правите инвестиции чрез нашата система за колективно финансиране (crowdfunding system), ние се нуждаем от информация за банковата Ви сметка. Всички плащания към и от виртуалната Ви сметка, открита в нашия уеб-сайт портал, е възможно да бъдат направени само до и от банковата сметка, която сте ни предоставили. За повече информация моля, вижте раздела „Виртуална сметка и добавяне на средства“ в условията за потребителя.
Събираме информация за трансакциите, които сте направили чрез виртуалната си сметка на нашата платформа, както и информация относно обслужването на заем, който потребителят е получил чрез системата за колективно финансиране (crowdfunding system).

• Данни за ползване на портала на потребителя
Докато използвате нашите услуги, Вие създавате метаданни във връзка с Вашите дейности на нашия уеб-сайт. Информацията, която се събира от платформата, се състои от данни за влизане, начало и край на регистрацията в портала и т.н. Нещо повече, имаме информация за сключените от Вас договори чрез портала.

Информация, събрана от външни източници на трети лица
Ние може да имаме лични данни, събрани от различни частни или публични източници, единствено за изпълнение на правните ни задължения в качеството на оператор на портала съгласно приложимите закони (включително чрез медии и интернет). Преди всичко това означава събиране на информация за Вас, така че да можем да спазим нашите изисквания за борба с изпирането на пари или за да оценим кредитоспособността Ви, ако кандидатствате за посредничество по заеми чрез портала. Източниците на такава информация могат да се различават и не могат да бъдат напълно определени. Тази информация, която често съдържа лични данни, включва:
• информация и доклади от агенции за кредитна информация, агенции за предотвратяване на измами, синдици, кредитни консултанти и проследяващи агенти;
• търговски бази данни и маркетингови бази данни; и
• публични документи и други обществено достъпни източници на информация.

2.3. Целта на обработването на лични данни
Ние обработваме данни за изпълнението на сключените от Вас договори, които сме длъжни да поддържаме, както и за спазването на правните задължения, на които подлежим.
Ние основно обработваме Вашите лични данни и на други потребители във връзка с договорите, сключени чрез портала от и между потребителите и възложителите. Ние сме длъжни да съдействаме на потребителите при сключването на договорите, както и за предявяването на претенциите, произтичащи от договорите. Някои конкретни изисквания от приложимите закони може да изискват от нас да извършваме дейности по обработване на данни, от които може да не се въздържаме. Когато става въпрос за потребителски кредит, направен чрез посредничеството на портала, тогава съгласно приложимите закони сме отговорни за оценката на кредитоспособността на потенциалния кредитополучател или изпълняваме други задачи, предвидени в приложимите закони.
Ние събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни:
• за да Ви информираме за развитието и промените в нашите продукти и услуги;
• за да развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и дейност, в това число анализиране и усъвършенстване на моделите за кредитен риск и нашата програма за обслужване на клиенти (customer service offering);
• ако сте кредитополучател:
o за да изпращаме Вашата информация към съответните финансови институции и кредитори;
o за да установим Вашите потребности от кредити;
o за да оценим Вашата кредитоспособност и да вземате решения, свързани с кредити; и
o ако пропуснете някоя погасителна вноска по своя кредит, за да проследим Вашето местонахождение и за погасяване на дълговете или за принудително изпълнение на договор за заем, както и за да проверим всеки погасителен план, който сте предложили, или формуляра за приходи и разходи, който сте подали;
• за превеждане на пари;
• за извършване на задължителни или други регулаторни проверки;
• за да спазваме нашите законови и регулаторни задължения;
• за извършване на статистически анализи и пазарни проучвания и изследвания;
• Ние може да поискаме да използваме Вашите данни за контакт, за да Ви изпращаме новини и маркетингови материали. За да можем да Ви предоставяме информация за нашите продукти и свързаните с тях рекламни материали и/или известия, както и продуктите и/или рекламните материали, и/или известията на лицата, принадлежащи към една и съща група с нас или с наши партньори за сътрудничество трети страни, ние сме поискали Вашето предварително съгласие. Можете да подновите Вашите съгласия по всяко време докато използвате нашите услуги. Това не се отнася за съобщения и материали, изпратени до Вас като част от нашите задължения съгласно Условията за потребители във връзка с договорите, които сте сключили
• за да откриете профили на нашия уеб-сайт и да управлявате и поддържате тези профили;
• за потвърждаване на Вашата самоличност и останалата информация, която сте ни предоставили, включително информацията за банковата Ви сметка;
• за да актуализираме периодично записите, които държим за Вас;
• за предотвратяване и откриване на измами или друга незаконна или престъпна дейност – правилата за мерките срещу изпирането на пари ни задължават да предаваме информация за някаква определена информация на органа за финансово разузнаване, специално звено на Естонската полиция и Съвета за гранична охрана. В някои случаи нямаме право да Ви информираме за такъв обмен на информация;

2.4. Общи принципи на обработване на лични данни

IUVO обработва добросъвестно личните данни на потребителя по начин и до степента, предвидена в приложимото законодателство.
IUVO и неговите служители прилагат всички изисквани от закона мерки за надлежна проверка и мерки за сигурност при обработването на личните данни на потребителя, за да гарантира, че това се извършва само заради определена цел и за защита на личните данни на потребителя срещу непреднамерено или неразрешено използване, разкриване или унищожаване.
IUVO дава достъп до личните данни на потребителя само на:
• своите служители, с които е сключено споразумение за неразкриване на информация;
• трето лице, което обработва данните от името на оператора на портала, с когото е сключено споразумение за неразкриване на информация.
Изключваме достъпа на неупълномощени трети лица до лични данни на потребителя и до нашата база данни, съдържаща такива данни.
Вашите лични данни, свързани с договорите, сключени от Вас чрез нашия портал, ще бъдат съхранявани, докато това се изисква от приложимите закони. Основният принцип е, че всеки документ се съхранява в продължение на 7 години от прекратяването на такъв договор. Всички документи, събрани за Вашата идентификация и проверка, както и за изпълнението на всякакви други изисквания за противодействие на изпирането на пари, трябва да бъдат съхранявани в продължение на 5 години след прекратяването на нашите бизнес отношения. Някои лични данни могат да бъдат изтрити по-рано, ако се сметнат за ненужни или ако се изисква от потребителя, освен ако изтриването на такива данни е в противоречие с някое от задълженията ни съгласно приложимите закони.
В случай че използвате нашите услуги, за да кандидатствате за потребителски кредит, можем да комбинираме данните, които ни предоставяте, и данните, които самите ние събираме, за да анализираме Вашата кредитоспособност.

2.5. Предаване и разкриване на лични данни

Ние можем да предаваме Вашите лични данни в съответствие с условията на потребителя и приложимото право на:
• финансови институции /кредитори/ за идентификация на потребителя, ако е необходимо;
• лицата, чиято икономическа или професионална дейност включва предоставяне на услуги по събиране на дългове и други свързани услуги за събиране на договорно(и) задължение(я) на потребителя, ако потребителят е взел назаем средства чрез нашата система за колективно финансиране (crowdfunding system) и има неизплатен дълг;
• други потребители, за да се улесни сключването и изпълнението на договори между потребителите, ако е необходимо;
• лица, на които операторът на портала е длъжен да предаде личните данни на потребителя на основание на закона;
• лицето, предоставящо счетоводните услуги на оператора на портала, както и лицата, предоставящи правна помощ във връзка със споразумения, сключени с или между потребителите.

Ние можем да предаваме на трети лица лични данни на потребители във всички останали случаи, за да изпълним нашите законови или договорни задължения, да защитаваме Вашите жизненоважни или законни интереси само когато това не противоречи на закона.
правата на субектите

Когато е необходимо Вашите лични данни да бъдат предадени в трета страна или международна организация, извън Европейския съюз, IUVO ще направи това, при спазване на съответните подходящи мерки за защита и въз основа на конкретно споразумение със стандартни клаузи за защита на личните данни, при условие, че правата на субектите на лични данни и ефективни правни средства за тяхната защита, са налични.
Ако потребителят отделно е дал такова съгласие на оператора на портала, операторът на портала има право да предаде личните данни на потребителя (предимно името на потребителя и имейл адреса) на лицата, на които операторът на портала е възложил предлагането и популяризирането продуктите на оператора на портала на потребителя.
В случай че потребител, който е взел назаем средства чрез нашата система за колективно финансиране (crowdfunding система), има дълг(ове), произтичащ(и) от договорите, сключени от потребителя като длъжник чрез портала, операторът на портала има право да разкрива личните данни на потребителя (основно името, личен идентификационен номер/ бизнес регистрационен номер, размер на дълга) по начин, ред и посредством канали, които не са забранени от закона, ако е необходимо и предвидимо по отношение на длъжника за изпълнението на задълженията на този потребител.

3. Права и задължения на потребителите и портала на IUVO във връзка с обработването на личните данни

3.1. Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас:
• информация за това дали се обработват данните, свързани с Вас, информация за целите на това обработване, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните;
• да получите съобщение в структуриран, често използван и пригоден за машинно четене формат, съдържащо Ваши лични данни, обработвани от нас, както и всякаква налична информация за източника на Вашите лични данни;
За тази цел трябва да подадете съответното заявление чрез Вашия профил или по имейл (в този случай заявлението трябва да бъде подписано с електронен подпис). Ние ще Ви предоставим исканата в това заявление информация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от месец след получаване на заявлението. Съгласно разпоредбите относно мерките срещу изпирането на пари ние имаме право и сме длъжни да се въздържаме от това да Ви предаваме определена информация относно използването на Вашите лични данни. В случаите, когато това не се забранява от закона, ще Ви предоставим следната информация:
Ако Вашите лични данни, които се обработват от нас, са непълни и сте ни информирали за това, имаме задължението да ги допълним, ако сте ни предоставили съответна информация за това. Ако непълната информация вече не ни е необходима във връзка с целите на обработването на данни, тези данни ще бъдат изтрити.

Право на коригиране:
В случай че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас:
• да изтрием, коригираме или блокираме личните Ви данни, чието обработване не отговаря на изискванията на закона;
• да уведомим трети лица, на които са разкрити лични данни, за всяко изтриване, коригиране или блокиране.

Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни:
Вие можете по всяко време:
• да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако има основателна причина за това. Когато възражението е обосновано, личните данни Ви не могат повече да бъдат обработвани;
• да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, ако преди това сте подали съгласието си за това обработване.

Право на ограничаване на обработването*:
Можете да поискате ограничение на обработването, ако:
• точността на Вашите лични данни се оспорва от Вас, за срок, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни; или
• обработването на Вашите данни е неправомерно, но вместо тяхното изтриване, Вие желаете ограничаване на използването им; или
• повече не се нуждаем от тези данни (за целта, за която са предназначени), но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• Вие сте възразили срещу обработването на Вашите данни в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни.

Право на преносимост на данни*:
Имате право да получите Вашите лични данни, който сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:
• обработените от нас лични данни се основават на съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време, или на договорно задължение; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин

Право за изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате от нас изтриване на Вашите лични данни и/или прекратяване на обработването на Вашите лични данни от нас без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
• Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие сте оттеглили съгласието си, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да предотвратят незабавното изтриване на Вашите данни, като законови задължения за съхранение, неприключили производства, установяването, упражняването или защитата на правни претенции и пр.

3.2. Вярваме, че предоставената от Вас информация е вярна, валидна и пълна.
Всеки потребител е длъжен да ни информира незабавно за промените в личните си данни, както и за неточността или невалидността на личните данни, като предостави на оператора на портала и правилните и валидни лични данни, които да заменят неверните и/или невалидните такива.

4. Право на подаване на жалби
Ако установите, че начинът, по който обработваме Вашите лични данни, е нарушил Вашите права по какъвто и да е начин, можете да подадете жалба до Естонската инспекция по защита на данните.

За да упражните горе-посочените права, моля попълнете и ни изпратете този ФОРМУЛЯР по един от следните начини:
– чрез и-мейл или посредством друго електронно средство, подписан с електронен подпис и изпратено до [email protected];
– по телефона, в който случай ще е необходимо допълнително да ни изпратите и попълнения формуляр по някой от горе описаните начини;

5. Свържете се с нас във връзка с обработването на лични данни
В случай на допълнителни въпроси, свързани с дейности по обработване на данни или искания за разглеждане на Вашите права, моля, отправете ги към [email protected] или пък можете да ни пишете на адрес Narva mnt 5, град Tallinn, окръг Harju, 10117, Република Естония. Моля, не забравяйте да отбележите цялата кореспонденция на вниманието на нашето длъжностно лице по защита на данните М. Ханджийска така че да можем бързо да се свържем с вас.

6. За IUVO
Порталът IUVO се управлява от IUVO GROUP OŰ, код в търговския регистър 14063375, адрес на управление: Narva mnt 5, град Tallinn, окръг Harju, 10117, Република Естония, + 372 880 7011, [email protected]m.
IUVO GROUP OŰ е кредитен посредник, регулиран от естонския орган за финансов надзор.

7. Изменения
Осъществяваме контрол върху нашите процедури, свързани с обработване на данни, най-малко веднъж годишно. Ако намерим установим, че каквато и да било информация, предвидена в тази политика, е невалидна или неточна, ще направим съответните изменения.
Всички направени промени в тази политика ще бъдат достъпни на тази уеб страница и ще бъдете информирани по имейл.