Политика за поверителност

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

ПОРТАЛ „ИУВО“ (IUVO PORTAL)

1. Лични данни 1.1. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, която дава възможност за идентификация на това лице. С цел предоставяне на услугите, Порталът (или Операторът на Портала) трябва да разполага с информация за потребителя, която включва: • информация за идентификация и контакт с лицето (като име, дата на раждане, e-mail адрес, телефонен номер, пощенски адрес); • информация относно операциите и другите дейности на потребителя (данни за плащания, приложни програми, договори и други данни относно използването на услугите, предоставяни от Портала); • информация относно използването на акаунта/партидата (данни за логване/login и парола, IP адрес и други данни относно използването на акаунта/партидата); • регистрирана комуникация с Портала (като препоръки, коментари, заявки, търсения, независимо дали са подадени чрез Портала, с e-mail или телефонно обаждане).

2. Обработка на личните данни
2.1. Обработка на личните данни означава всяка операция, която се извършва върху личните данни, включително, но без да се изчерпва със събиране, записване, запазване, подредба, използване, промяна, предаване, разкриване и изтриване на личните данни на потребителя от оператора на Портала. Независимо дали са автоматизирани или не, всички посочени по-горе дейности се смятат за обработка на личните данни.
2.2. Контрольор на обработката на личните данни ще бъде операторът на Портала на IUVO Group OÜ (ИУВО ГРУП ОЮ/ ООД/), Естония.
2.3. Операторът на Портала поддържа база данни с личните данни на потребителите и друга информация, които включват основно следните лични данни на потребителите:
• Собствено име и фамилия;
• Дата на раждане;
• Местожителство и/или местонахождение;
• Средства за комуникация (телефон, e-mail и др.);
• Език за комуникация;
• Информация за банкова сметка;
• Информация за документ за самоличност;
• Данни на потребителя като потребител на Портала (данни за логване/login, начало и край на регистрацията в Портала и др.);
• Друга информация, която потребителят е предоставил на оператора на Портала или която операторът на Портала е придобил по своя инициатива от източниците, позволени от закона (включително, медии и Интернет);
• Информация за договорите на потребителя, сключени чрез Портала.
2.4. Операторът на Портала може да обработва друга информация във връзка с потребителя, ако има основателна необходимост от това във връзка с изпълнението на договорите и ако обработката на тези данни не е в разрез със закона.
2.5. Моментът, в който потребителят се регистрира като потребител на Портала, се смята за даване на съгласие от страна на потребителя на оператора на Портала да събира, обработва и съхранява личните данни (включително да трансферира и оповестява личните данни на потребителя), описани в настоящите условия.

3. Цел на обработката на личните данни
3.1. Операторът на Портала обработва личните данни с цел осигуряване комфорта на потребителите, изпълнение на сключените договори с и/или между потребителите и спазване на изискванията, които законът поставя към оператора на Портала.
3.2. Основните цели на оператора на Портала във връзка с обработката на личните данни на потребителя са следните:
• Да осигури идентификацията на потребителя;
• Да гарантира незабавното и надлежно изпълнение на финансовите договорни задължения;
• Да даде възможност на оператора на Портала да достави на потребителя продуктите на оператора на Портала и свързаните с тях промоционални материали и/или съобщения, както и продуктите и/или промоционалните материали и/или съобщения на лицата, принадлежащи към една и съща Група с оператора на Портала или трети страни – партньори-сътрудници на оператора на Портала, ако потребителят е дал предварителното си съгласие на оператора на Портала;
• Да анализира удовлетвореността на потребителите и предпочитанията им към продуктите и услугите на оператора на Портала и лицата, принадлежащи към една и съща Група с оператора на Портала, с цел по-ефективно развитие на продуктите и услугите и маркетинговите дейности.
3.3. Операторът на Портала има правото да обработва личните данни на потребителя и за други цели, ако те са необходими за изпълнение на задълженията, предвидени от закона, или ако тези цели са оправдани от изпълнението на договорите, сключени с и/или между потребителите.

4. Общи принципи на обработката на лични данни
4.1. Операторът на Портала обработва личните данни честно, по начин и в степен съгласно предвиденото от закона.
4.2. Операторът на Портала и неговите служители прилагат цялото си старание и всички мерки за сигурност, изисквани от закона, при обработката на личните данни на потребителя, за да гарантират, че това се прави само с определена цел и да защитят личните данни на потребителя от небрежна или неразрешена употреба, разкриване или унищожаване.
4.3. Операторът на Портала дава достъп до личните данни на потребителя само на:
• своите служители, с които има сключен договор за неразкриване;
• трето лице, което обработва данните от името на оператора на Портала, с което има сключен договор за неразкриване.
Операторът на Портала изключва достъпа на неупълномощени трети лица до личните данни на потребителя и до базата данни на оператора на Портала, съдържаща тези данни.

5. Предаване и разкриване на личните данни
5.1. Операторът на Портала има правото да предава личните данни на потребителя съгласно условията на потребителя и закона, основно на:
• Трети лица, които изпълняват поръчка за обработка на оператора на Портала;
• Кредитни/Финансови институции за идентификация на потребителя, при необходимост;
• Лица, чиято икономическа или професионална дейност включва предоставяне на услуги за събиране на дългове и други свързани с това услуги за събиране на дългове по договор/и на потребителя;
• Други потребители с цел улесняване на сключването и изпълнението на договори между потребителите;
• Лица, на които операторът на Портала е длъжен да предава личните данни на потребителя по закон;
• Лице, предоставящо счетоводни услуги на оператора на Портала, както и лица, предоставящи юридически услуги във връзка с договорите, сключени с или между потребителите.
Операторът на Портала има правото да предава личните данни на потребителя на трети лица в други случаи само когато е налице основателен интерес за гарантиране на изпълнението на договорите, сключени с или между потребителите и когато предаването на информацията на такова лице не е в разрез със закона.
5.2. Ако потребителят е дал отделно такова съгласие на оператора на Портала, операторът на Портала има правото да предава личните данни на потребителя (основно, името и e-mail адреса на потребителя) на лицата, на които операторът на Портала е възложил задължението да осъществяват маркетинг и промоция на продуктите на оператора на Портала по отношение на потребителя.
5.3. В случай на финансово задължение/я, произтичащо от договора/ите, сключен/и от потребителя чрез Портала, операторът на Портала има правото да огласи личните данни на потребителя (основно името, ЕГН/ЕИК за фирмите, размера на дълга) по начин, чрез процедура и посредством канали, които не са забранени от закона. Ако законът изисква съгласието на потребителя за разкриване на личните данни, се счита, че с акта на регистрация потребителят е дал на оператора на Портала такова съгласие.
5.4. На базата на сключените/предстоящите за сключване договори операторът на Портала се съгласява да задължи всички трети лица, на които се предават лични данни на потребителя за обработка, да обработват личните данни на потребителя само и единствено за целите, описани по-горе и в условията на потребителя.

6. Права на потребителя и задължения във връзка с обработката на личните данни
6.1. Потребителят се съгласява да предаде на оператора на Портала исканите лични данни, описани в настоящите условия, които трябва да бъдат верни, валидни и пълни.
6.2. Потребителят се съгласява да информира незабавно оператора на Портала за промените в личните данни, както и за неверността или невалидността на личните данни, като същевременно изпрати на оператора на Портала верните и валидни лични данни, които да заменят неверните и/или невалидните такива.
6.3. Потребителят носи пълната отговорност за верността и валидността на своите лични данни по време на ползването на Портала.
6.4. Потребителят има право във всеки момент да иска информация от оператора на Портала за личните данни, които последният е събрал за него, както и за лицата, на които операторът на Портала е предал личните данни на потребителя. За целта потребителят подава съответна молба във форма, която може да бъде предадена в писмен вид на оператора на Портала. Операторът на Портала изпълнява искането по молбата в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на молбата от потребителя. Операторът на Портала има правото да откаже да предаде информацията, описана по-горе, в случаите и в степента, предвидени от закона.
6.5. Потребителят има правото да поиска от оператора на Портала да прекрати обработката на личните му данни, а операторът на Портала е длъжен да прекрати обработката на личните данни на потребителя, ако потребителят е изпълнил надлежно всички задължения по договорите, сключени с оператора на Портала и/или друг потребител и ако договорите на потребителя, сключени с оператора на Портала и/или друг потребител, са прекратени.