Условия за ползване

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

Дефиниции

Споразумение / Условия за ползване – настоящото споразумение за потребител на Портала, сключен между всеки Потребител и Портала.

Споразумение за прехвърляне – споразумение за прехвърляне на вземане, сключено между Предоставящия Заеа като Прехвърлящ и Потребителя като Купувач, и съгласно който Кредиторът (Прехвърлящия) прехвърля претенции (вземания), произтичащи от Договор за заем.

Прехвърлящ – Кредитор (Оригинатор или друг Потребител), който, съгласно Споразумението за прехвърляне, прехвърля претенциите си на друг Потребител (Купувча).

Купувач – Даден Потребител, който е закупил претенции от Прехвърлящия.

Заемател – Физическо лице или юридическо лице, с което Оригинаторът е сключил Договор за заем

Плащания на Заемателя – Плащания, извършвани от Заемателя за изплащането на заема, лихвите, договорните санкции, такси за закъснение и други спомагателни претенции, произтичащи от Договора за заем.

Работен ден -Всеки ден, през който банките в Естония или в съответната страна-членка на ЕС работят, с изключение на съботи, недели и национални празници.

Кредитор – Потребител, който притежава претенция (вземане) спрямо Заемателя.

Претенция – Претенция на Кредитора или част от нея спрямо Заемателя, произтичаща от Договора за заем. Претенцията може да се състои от главницата на заема, лихвите и други спомагателни претенции като цяло. Конкретната стойност на претенцията се установява в Споразумението за прехвърляне.

Стойност на претенцията – Заем или част от него, в размера на който Прехвърлящия прехвърля претенция на Купувача и който заедно с надценката или отстъпката (ако има такава) формира цената на претенцията.

Молба за претенцията – Молба на Потребителя, заведена в Портала, относно закупуването (прехвърлянето) на единична или множествена претенции, избрани от Потребителя.

Цена на претенцията – Такса, за която е съгласувано прехвърлянето на дадена претенция между Кредитора и Потребителя и е установена в Споразумението за прехвърляне, състоящо се от стойността на претенцията и отстъпката или надценката (ако има такава).

Iuvo – Iuvo group OÜ (Групата „ЮВО“ АД), регистрационен код 14063375, поддържаща и администрираща Портала, управляваща претенциите на Купувача и изпълняваща други задължения, специфицирани в Споразумението за прехвърляне и настоящите Условия за потребителя.

Лихви – Възнаграждението за използването на Заема, изчислено съгласно Договора за заем и изплатено от Заемателя.

Заем – Главницата на кредита, издаден на Заемателя в съответствие със Договора за заем и все още неизплатена изцяло или частично, която съгласно Споразумението за прехвърляне трябва да бъде изплатена от Заемателя, и която Портала канализира в полза на Кредитора.

Договор за заем – Договор за заем, лизинг, кредит или финансово съглашение от различно естество, сключено между Оригинатора и Заемателя.

Минимална стойност на претенцията – Минималната стойност на дадена отделна претенция, установена от Портала и посочена на Портала, с изключение на всякакви надценки или отстъпки, срещу която даден Потребител може да закупи отделна претенция. Стойността на претенцията, заедно с надценките и отстъпки (ако има такива), формират цената на претенцията.

Страните – Потребителя и Портала

Портала – Означава IUVO и страниците, създадени и обслужени от IUVO под име на домейна iuvo1.wpengine.com и позволяващи на неговите потребители да използват различните интерактивни услуги, предлагани на тях, като се работи в обхвата на тези страници.

Сметка/и в Портала – Банковите сметки, посочени в Портала, по които, съгласно текущите условия и ред, се депозират средствата на Потребителя за изпълнение на сделките в Портала и които се пазят отделно от другата собственост на Портала.

Списък на таксите – Действащия Списък на таксите на услугите на Портала, публикуван на Портала, който е неразделна част от Споразумението.

Молба за регистрация – Молба, изготвена от Потребителя в Портала в съответствие с Част 2 от настоящите Условия за потребителя.

Такса за услугата – Такса, посочена в Списъка на таксите, заплащана от Потребителя в Портала за обработка на претенции в съответствие с условията по Споразумението и/или Споразумението за прехвърляне, или всякакви други такси, договорени в настоящото споразумение и посочени в Списък на таксите.

Обобщение – Обобщение, създавано автоматично на Портала относно избраните от Потребителя претенции и посочените от Потребителя суми, за които Потребителя желае да закупи претенции (вземания).

Потребител – Дадено лице, регистрирано на Портала като негов потребител, включително Прехвърлящ, Купувач и Кредитор.

Банкова сметка на Потребителя – Сметка, открита на името на Потребителя в кредитна институция, предмет на условията по Закона за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма.

Идентификационен номер на Потребителя – Персонализиран номер на всеки Потребител на Портала, използван от Принципа за идентифициране на Потребителя. Идентификационният номер на Потребителя също така се използва за описание на прехвърлянето на средства, извършвани от Потребителя по сметките на Портала.

Профил на Потребител – Личната страница на Потребителя на Портала, която се създава автоматично, след като Потребителя се регистрира на Портала и е постоянно налична за Потребителя след въвеждането на адреса за е-поща и паролата на Потребителя в Портала.

Виртуална сметка – Отделна сметка, предоставяна на всеки Потребител на Портала за записване на уреждания на сметки и сделки, произтичащи от Условията за ползване, Споразумението за прехвърляне и Споразумението за заем.Ауто ИнвестПриложение на платформата, което позволява на потребителите в платформата да инвестират в кредити автоматично по зададени от тях критерии.

 

Регистрация в Портала и създаване на профил на Потребителя

i. Само регистрирани Потребители, които са сключили Споразумение с Портала, имат правото да използват услугите, предлагани на Портала.

ii. За да представи Молба за регистрация и да потвърди, че приема Условията за потребителя, Потребителят трябва да отговаря на условията и Потребителят ще бъде длъжен да потвърди, че при използването на Портала, той ще отговаря на условията съгласно следните критерии:

a. Потребителят е физическо лице или юридическо лице;

b. Ако Потребителят е физическо лице, Потребителят трябва да бъде на възраст не по-малка от 18 години;

c. Потребителят трябва да има банкова сметка на Потребителя и Потребителя трябва да бъде упълномощен свободно да разполага с тази сметка и със средствата по нея (ако има такива);

d. Не трябва да са били обявени никакви процедури по несъстоятелност срещу Потребителя;

e. Потребителят няма ограничени законови възможности вследствие на влязла в сила присъда.

iii. Потребителят трябва да признае, че към момента на представянето на своята Молба за регистрация и потвърждаване на Условията за ползване, той/тя/то има пълни законова правоспособност и дееспособност, и не е под влиянието на алкохол, наркотици, психоактивни, токсични или други опияняващи субстанции.

iv. Потребителят ще се регистрира на Портала, чрез завеждане на Молба за регистрация и потвърждаване на настоящите Условия за потребителя. След регистрацията на Потребителя, профил на Потребителя и виртуална сметка ще бъдат автоматично създадени в Портала. След регистрацията на Потребителя в Портала, Порталът предоставя уникален идентификационен номер на Потребителя..

v. За да се получи достъп и възможност за използване на Профила на Потребителя, Порталът идентифицира Потребителя посредством адреса за е-поща и паролата на Потребителя. Потребителят има правото да промени адреса за е-поща и паролата, използвани за идентификация на Потребителя в съответствие с процедурите, установени в Портала.

vi. Ако Потребителят е юридическо лице, което е потвърдило Условията за потребителя, Порталът има правото да идентифицира подписващото се лице, за което е установено в Портала правото да се подписва, като Потребителя.

vii. За да потвърди Условията за потребителя, и за да използва услугите, предлагани на Портала, и да закупува претенции, Потребителят трябва да предприеме стъпките, описани в Част 3 от настоящите Условия за потребителя, за да може Портала да идентифицира Потребителя.

viii. Порталът може да откаже регистрация на нов Потребител в Портала, без да е необходимо да предявява причина за това.

ix. Профилът на Потребителя е частен, и само собственика на Профила на Потребителя (самия Потребител) има правото да влиза в него и да го използва.

 

Идентифициране на Потребителя и потвърждаване на сделките

i.Порталът идентифицира Потребителя съгласно правилата на вътрешната контролна система на Портала по един от следните начини:

a. лично, преди сключването на Споразумението, Потребителят попълва формуляра за данни на Потребителя и представя или предоставя документите за идентификация, изисквани от Портала;

b. дистанционно, когато Потребителят прехвърля средства в сметката на Портала от банковата сметка на Потребителя, след като Потребителя се регистрира на Портала. В такъв случай, Порталът идентифицира Потребителя, като използва информацията, получена от банката. Потребителят трябва да посочи идентификационния номер на Потребителя, специфициран в Профила на Потребителя като цел на плащането.

ii.За да идентифицира адекватно Потребителя, Порталът може, по свое собствено усмотрение, по всяко време, след като се свърже с Потребителя, да поиска допълнителни документи или информация, потвърждаващи самоличността на Потребителя и едностранно да определи някакви допълнителни изисквания за идентифициране на Потребителя, както и да въведе промени в процеса за идентифициране на Потребителя.

iii. Ако Споразумението се сключва лично, Споразумението между Портала и Потребителя ще се счита за сключено и ще влезе в сила към момента, в който и двете страни са го подписали. Ако Споразумението се сключва дистанционно, Споразумението между Портала и Потребителя ще се счита за сключено и ще влезе в сила към момента, в който Потребителя потвърди текущите Условия за потребителя в и Портала е идентифицирал Потребителя. Порталът известява Потребителя за факта на сключването на Споразумението чрез изпращане на писмено известие до адреса за е-поща на Потребителя. Потребителят може да провери сключеното Споразумение и всички Споразумения за прехвърляния в Профила на Потребителя.

iv.Дадена Молба за регистрация, заведена в съответствие с процедурите, установени в Условията за потребителя и депозираща средства по сметката на Портала потвърждава, че Потребителят желае да използва Портала и предлаганите услуги съгласно условията на Споразумението.

v.По време на регистриране и логване в (влизането в) Профила на Потребителя в Портала, Потребителят трябва да въведе адреса за е-поща и паролата на Потребителя.

vi. Дейностите на Потребителя, извършвани в Портала след въвеждането на адреса за е-поща на Потребителя и неговата парола, ще се считат за подпис или съгласие от страна на Потребителя. Всички плащания, възлагане за плащане, инструкции, молби, споразумения, както и други документи, потвърдени или представени от Потребителя на Портала след въвеждането на адреса за е-поща на Потребителя и неговата парола така, както се изисква в Портала, ще се считат за обвързващи за Потребителя и Портала.

vii. Паролата на Потребителя се счита за конфиденциална информация, която Потребителя и Портала се задължават да не разкриват и се задължават да предотвратяват разкриването ю от страна на трети страни. Потребителят също така трябва да пази паролата на Потребителя по сигурен начин, както и редовно, но не по-рядко от срока, заложен от Портала, да променя/осъвременява своята парола;

viii. Ако паролата на Потребителя е станала известна или я е в достъп на трето лице, Потребителят трябва незабавно да извести за това Портала в писмен вид или по телефона, в който момент Порталът ще блокира достъпа до Профила на Потребителя възможно най-бързо, докато, въз основа на молба от страна на Потребителя, на Потребителя не му бъде издадена нова парола на Потребителя и Потребителя не даде инструкции на Портала да деблокира Профила на Потребителя.

ix. Достъпът до Профила на Потребителя се блокира, ако паролата на Потребителя бъде въведена неправилно 5 (пет) пъти подред.

x. Порталът, обаче, ще има правото, но без да е задължен, да блокира достъпа до Профила на Потребителя в случаите, когато Порталът подозира, че до Профила на Потребителя е получил достъп някой, който не е упълномощен за това, включително и в случаите, когато Порталът подозира, че паролата на Потребителя е станала известна или е могла да стане известна на някоя трето лице или ако Порталът има подозрения относно извършването на някои незаконни сделки, както и в други случаи по усмотрение на Портала, за да може да осигури безопасността на услугите, ненарушимостта, конфиденциалността на Потребителя и/или на другите клиенти на Портала или за да предотврати загуби, които биха могли да бъдат причинени на Портала или на неговите клиенти.

xi. Порталът ще има правото да не одобри дадена сделка, ако:

a. Потребителят не спазва Условията за ползване;

b. Порталът има подозрения относно самоличността на Потребителя, и Порталът не е бил в състояние да се свърже с Потребителя, за да потвърди съдържанието на сделката;

c. Инструкциите на Потребителя не са ясни или са неразбираеми вследствие на прекъсвания в комуникациите;

d. В другите случаи, предвидени съгласно Клауза 3.10 от настоящите Условия за ползване.

Виртуална сметка и добавяне на средства

i. Всеки Потребител има лична под-страница („Виртуална сметка“), открита в Портала с цел пазене на архивите от неговите или нейните сделки, салда и някои други финансови действия и претенции. Сметката ще отразява салдото на средствата, които Потребителят е прехвърлил при Портала с цел извършване на сделки от страна на Потребителя (включително изпълнението на финансовите задължения на Потребителя).

ii. Ако не е предвидено друго по настоящите Условия за ползване, Потребителят има правото да изтегли положителното салдо, отразено в неговата или нейната сметка по всяко време и всяка сума, посочена от него или от нея посредством подаване на инструкции с помощта на съответната молба до Портала. Споменатите по-горе инструкции се считат, че представляват инструкции на Потребителя до Портала да извърши банков превод на упоменатото по-горе положително салдо в текущата сметка на Потребителя, които Потребителят е дал преди това на Портала, което по друг начин съответства на изискванията, предписани по Клауза 4.4 от настоящите Условия за потребителя и от които Потребителя преди това е прехвърлил средства до оператора на Портала посредством процедурата, описана в Клауза 4.8 по-долу.

iii. Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия за ползване, Потребителят може да прехвърля средства на Портала с цел извършване на сделки от страна на Потребителя на стойност, избрана от Потребителя, чрез превеждане на съответните средства, използвайки съответната молба, в полза на Портала по начина, специфициран от Портала. Порталът може по свое собствено усмотрение да налага ограничения или изисквания относно минималната или максималната стойност на тези средства, налични по сметката.

iv. Порталът запазва средствата, прехвърлени от даден Потребител като неизменни (на естонски: käsundisaaja) на собственото име на Портала в текуща сметка, която Портала е открил за тази цел (Сметка на Портала) в кредитна институция, регистрирана в търговския регистър на Естония, или в кредитна институция, която е регистрирана или която има действащо седалище в друга договорна страна-членка на Европейската Икономическа Общност. Порталът пази съответните средства отделно от собствените си средства. Порталът не начислява и не изплаща никакви лихви или други премийни плащания, платими в полза на даден Потребител, върху средствата, прехвърлени на Портала.

v. Даден Потребител може да сключва сделки посредством Портала, включително за закупуването на претенция, продажбата на претенция или извършването на други плащания и/или сделки, само за сметка на средства, които Потребителят е прехвърлил на Портала за тези цели, преди да предприеме съответната сделка или действие, поради което никакви други финансови задължения или инструкции на Потребителя не се изпълняват по условията на настоящите Условия за ползване и които се отразяват по сметката като положително салдо на средствата на Потребителя.

vi. Ако даден Потребител е извършил сделка с Портала, положителното салдо на средствата на Потребителя, отразено по сметката, се запазва в необходимата степен, до извършването на някаква плащане, произтичащо или съгласно извършената сделка, и никакви други сделки или тегления от страна на Потребителя не могат да бъдат извършвани по отношение на тези средства.

vii. Порталът може да използва средствата, прехвърлени му и отразени в сметката на Потребителя с оглед извършването на сключени сделки и действия, предприети от Потребителя посредством Портала в съответствие с Условията за потребителя и други договори и споразумения, сключени от Потребителя в процеса на използване на Портала. Освен всичко друго, Порталът може да използва съответните средства за изплащане на дългове, дължими от Потребителя на други Потребители, трети страни или на Портала, като извършва съответните прехвърляния в рамките на резонни срокове. Порталът няма да извършва и никой потребител не може да изисква от Портала да изпълнява финансовите задължения на Потребителя чрез използването на собствените средства на Портала.

viii. За да извърши първата си сделка посредством Портала, даден потребител трябва да преведе на Портала необходимите средства за извършване на съответната сделка посредством банков превод от текущата сметка, която Потребителят предварително е разкрил пред Портала и която се води на името на този Потребител. По всяко време след извършването на тази първа сделка от страна на Потребителя, Порталът ще има правото по свое собствено усмотрение да изиска от този Потребител да преведе пари в полза на Портала посредством банков превод от текущата сметка, която Потребителят предварително е разкрил пред Портала и която се води на името на този Потребител. Текущата сметка, упомената в настоящата Клауза 4.8, трябва да отговаря на изискванията, посочени в Клауза 4.4 от настоящите Условия за ползване.

ix. Порталът изплаща средствата, налични по сметката на Портала, които са били преведени от Потребителя или за Потребителя, на Потребителя въз основа на молбата, заведена от Потребителя в Профила на Потребителя, като залага средствата на стойността, посочена в молбата на Потребителя, в банковата сметка на Потребителя. Порталът ще осигури изплащането на средствата, налични в банковата сметка на Портала, на съответния Потребител в рамките на 5 (пет) Работни дни след получаването на молбата на Потребителя. Порталът ще има правото да удържа средствата за банковата комисионна такса от средствата, налични в банковата сметка на Портала или от средствата, които ще бъдат преведени на Потребителя.

x. Ако Потребителят желае Портала да изплати на Потребителя средствата, налични в сметката на Портала в полза на Потребителя в различна банкова сметка на Потребителя, от която Потребителя преди това не е превеждал средства по сметката на Портала, преди да представи молба за изплащане на средствата съгласно предвиденото по Клауза 4.9 по-горе, Потребителят ще представи на Портала всичката информация, която е необходима, за да е сигурно, че посочената нова сметка е открита на името на Потребителя в кредитна институция, която спазва изискванията по Закона за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризъм.

xi. Порталът ще има правото да прави удръжки от средствата на Потребителя в сметката на Портала (което ще бъде посочено в съответната виртуална сметка на Потребителя), за да осигури изпълнението от страна на Потребителя на задълженията му, произтичащи от Условията за ползване и Споразу¬мението за прехвърляне, включително заплащането на комисионните такси на Портала. След приспадането на комисионните такси от сметката на Портала, Порталът ще преведе равностойната сума от сметката на Портала в друга банкова сметка на Портала, при което тези средства стават част от собствеността на Портала.

xii. Ако Потребителя не е притежавал претенции в продължение на повече от 12 (дванадесет) последователни месеца, Порталът ще има правото да закрие виртуалната му сметка. Ако във виртуалната сметка има положително салдо средства, считано от 13-тия (тринадесетия) месец, Порталът ще събира месечна комисионна такса за обслужване на виртуалната сметка от средствата на Потребителя в сметката на Портала (отразени във виртуалната сметка) на стойността, посочена в Списъка на таксите, и виртуалната сметка ще може да бъде закрита, след като салдото по виртуалната сметка стигне 0 Евро (нула Евро).

xiii. Порталът ще представи на Потребителя справка за сделките, извършени по виртуалната сметка. Справките ще са налични в Профила на Потребителя.

xiv. Незаконно е да се депозират средства, придобити по нечестен начин, в сметката на Портала. В случай на такива подозрителни сделки, съответните власти ще бъдат известени, и това може да доведе до замразяване на всички средства по сметката, както и до закриване на сметката и конфискация на средствата.

xv. Ако към момента на регистрирането на Потребител или по време на срока на валидност на Споразумението се появят съмнения за пране на пари, финансиране на тероризъм, или опит да се извършват някои от тези дейности чрез Портала, Порталът ще има правото да не регистрира въпросния Потребител в Портала, да не приема средствата от Потребителя и/или да блокира достъпа до или да закрие Профила на Потребителя и/или Виртуалната му сметка.

 

Закупуване на претенции

i. След идентифицирането на Потребителя, съгласно настоящите Условия за ползване, ако има достатъчно налични средства по сметката на Портала (и съответно това е отразено във виртуалната сметка), Потребителят ще има правото да закупува претенции, оферирани на Портала, при условие, че:

a. Потребителят, по свое собствено усмотрение, ще избере една или повече претенции, които са оферирани на Портала;

b. В молбата за претенцията, Потребителят ще посочи цената на претенцията, на която Потребителя желае да закупи една или повече претенции, и потвърждава своя избор. Цената на претенцията се състои от стойността на претенцията, която не може да бъде под минималната стойност на претенцията, и надценка или отстъпка (ако има такива);

c. Потребителят може да закупи всички такива претенции към Заемател, предлагани на Портала, които произтичат от Договора за заем, изцяло или частично;

d. Потребителят може да закупи претенции, общата стойност на които не превишава стойността на средствата, налични във виртуалната сметка към дадения момент.

ii. Всички молби за претенции се регистрират в хронологична последователност и се изпълняват съгласно процедурите за изпълнение на молба за претенцията, приложими в дадения момент на Портала. Системното време на Портала има решаващо значение за определянето на часа. Порталът има правото по всяко време без да предупреждава Потребителя едностранно да допълни или промени действащата процедура за изпълнение на молбите.

iii. След като Потребителят е избрал претенциите и е посочил сумите, на Потребителя му се предлага обобщение (на поръчката) на Портала. До всяка претенция, посочена в обобщението, Порталът осигурява на Потребителя възможност да провери всяко споразумение за прехвърляне, което ще бъде сключено. Потребителят трябва да провери пълнотата и точността на информацията, включена в обобщението на Портала, и, ако Потребителят желае това, той може да въведе промени в информацията, включена в обобщението. Ако информацията, включена в обобщението, съответства на изразената воля на Потребителя, Потребителят трябва да потвърди обобщението в съответствие с процедурите, установени на Портала.

iv.След потвърждението, предвидено по Клауза 5.3, желанието на Потребителя става обвързващо за Потребителя и Портала незабавно ще изтегли средствата, посочени в обобщението от средствата на Потребителя в сметката на Портала. Съответната претенция ще се счита за прехвърлена на Потребителя, след като средствата бъдат изтеглени от сметката на Портала и съответната сделка е отразена във виртуалната сметка на Потребителя.

v.Порталът ще прехвърли незабавно, но не по-късно от в рамките на 5 работни дни, съгласно предвиденото по Клауза 5.4, средствата по сметката на Кредитора.

vi.Чрез представянето на молба за претенция, Потребителят упълномощава Портала да изпълни превода на средствата, посочени в молбата за претенцията на Потребителя през сметката на Портала на съответния Кредитор, в съответствие с условията на Споразумението за прехвърляне.

vii. Потребителят потвърждава и разбира, че Потребителят може да закупи само части от претенции към даден Заемател, които произтичат от Договора за заем, които са били представени от Оригинатора в Портала. При закупуването само на част от претенцията, Потребителят потвърждава и разбира, че закупените претенции не са всички претенции спрямо Заемателя, и че Потребителят не е единственият кредитор на Заемателя, съгласно Договора за заем, и в такъв случай, Порталът, в съответствие с Общите Условия на Споразумението за прехвърляне и настоящите Условия за ползване, ще обработва претенцията заедно с други такива претенции на други потребители на Портала, които произтичат от Договора за заем.

viii. Потребителят ще има правото по всяко време да проверява информацията в Профила на Потребителя относно всички сделки, извършени от Потребителя в Портала, относно плащанията, извършени от Портала за Потребителя, и удръжките, извършени от Портала от Потребителя съгласно настоящите Условия за ползване и условията по Споразумението за прехвърляне.

ix. Ако, вследствие на нарушени операции на системата в Портала, виртуалната сметка на Потребителя бъде кредитирана или дебитирана погрешно, Порталът си запазва правото да дебитира или кредитира виртуалната сметка на Потребителя в съответствие с това (т.е. да поправи грешката си). Ако салдото във виртуалната сметка е отрицателно след тези поправки в плащанията, Потребителят ще бъде длъжен в рамките на 3 (три) работни дни от получаването на известието за това от Портала, да добави средства по сметката на Портала, за да изчисти това отрицателно салдо.

 

Сключване и изпълнение на Споразумението за прехвърляне

i. Едновременно с одобрението, предвидено по Клауза 5.3 по-горе, Потребителят ще потвърди условията по Споразумението за прехвърляне на претенцията, която ще бъде закупена в съответствие с процедурите, установени за Портала.

ii. Споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено към момента, когато Потребителя е потвърдил условията на Споразумението за прехвърляне в съответствие с процедурите, установени за Портала, и Потребителя с това става Кредитор.

iii. След като бъде сключено Споразумението за прехвърляне и през целия срок на неговото действие, Споразумението за прехвърляне ще бъде налично за Потребителя в Профила на Потребителя и Порталът ще издаде незабавно пълномощия на Потребителя да проверява графика за разплащания на закупената претенция и планираното изплащане на заема и изплащането на лихвите. Договора за заем и другите свързани с това документи, произтичащи от сключването на Споразумението за прехвърляне, няма да бъдат предавани на Потребителя (Купувача) и ще се съхраняват от Портала или Прехвърлящия.

iv.Заемателят ще извършва плащанията на Заемателя, съгласно Договора за заем. Порталът, след получаването на плащанията на Заемателя, ще разпределя получените средства сред всички Кредитори на Заемателя, които притежават претенции (вземания) срещу Заемателя, както следва;

a. получените суми по главницата на Заема ще бъдат разпределяни пропорционално на стойността на претенцията на всеки Кредитор срещу Заемателя;

b. получените суми по лихвите и други спомагателни претенции, произтичащи от съответната претенция, ще се изплащат на Потребителя, притежаващ съответната претенция;

c. ако една или повече претенции, произтичащи от Договора за заем, в обхвата на който Заемателят е извършил плащане на Заемателя от момента на получаването на предходното плащане на Заемателя до получаването на последното плащане на Заемателя, са били прехвърлени в полза на друг Кредитор (Купувача), лихвите и другите спомагателни претенции, произтичащи от съответ-ната претенция, съгласно процедурата, специфицирана в Клауза 7.4.2, ще се разпределя между Кредитора (Прехвърлящия) и Кредитора (Купувача). Това ще се извършва, като се отчитат броя на дните между получаването на предходното и последното плащане на Заемател и колко дълго съответната претенция е била притежавана от съответния Кредитор.

v.Порталът незабавно ще отразява сделките във виртуалната сметка на Потребителя, като показва прехвърлените средства от или на Потребителя. Порталът ще прехвърля средствата в банковата сметка на Потребителя не по-късно от в рамките на 5 (пет) работни дни след съответното писмено искане и ще удържа таксата за обслужване и другите плащания (ако има такива), съгласно Списък на таксите от прехвърляните средства.

vi. Купувачът е информиран и се съгласява с факта, че годината се състои от 360 дни за нуждите на изчисляването на лихвите, законните лихви по усмотрение и другите спомагателни претенции, както и сумите, които ще трябва да се изплащат въз основа на Условията за ползване или Споразумението за прехвърляне.

vii. Потребителят е наясно с риска от неизпълнение на задълженията на Заемателя, в резултат на което е възможно Потребителят да не си възстанови изцяло стойността на претенцията. Порталът ще извършва всички необходими и позволени действия за улесняване на своевременното и пълно възстановяване на стойността на претенцията без да ангажира Потребителя. В случай на неизпълнение от страна на Заемателя, Порталът няма да поема отговорността за сигурността на претенцията, и Порталът няма да има задължението да изплати на Потребителя платената от него цена на претенцията или част от нея.

viii. Процедурата по плащането на цената на претенцията, условията за възстановяване на претенциите и други условия за прехвърлянията са посочени в Споразумението за прехвърляне.

 

Права и задължения на Потребителя

i. Потребителят се задължава:

a. да не използва Портала за незаконно поведение, включително измами и пране на пари;

b. при регистрацията в Портала и по време на използването на Портала да предоставя само вярна информация;

c. да използва само сигурни средства и устройства за електронни комуникации и прехвърляне на данни;

d. незабавно, но във всички случаи не по-късно от в рамките на 3 (три) работни дни, да информира Портала в писмен вид, ако името, фамилията, адреса за е-поща, номера на банковата сметка или друга информация предоставена от Потребителя на Портала бъде променена;

e. при комуникациите с Портала да бъде благоприличен да спазва универсалните морални стандарти.

ii.Чрез потвърждаването на настоящите Условия за ползване, Потребителят потвърждава, че той е способен да взема решения относно покупки на претенции и сключване на Споразумения за прехвърляния, както и че той разбира всички рискове, включително риска да не възстанови заплатеното за претенцията (закупеното вземане) или част от нея.

iii. На Потребителя му е известно и разбира, че трети страни, които са получили паролата на Потребителя, могат да получат достъп до Профила на Потребителя и да поемат задължения от името на Потребителя. Ако Профила на Потребителя се използва за извършване на дейности в Портала (включително за закупуването на претенции) с използване на правилния адрес за е-поща и парола на Потребителя, ще се счита, че тези дейности в съответния профил на Потребителя са били извършени от самия Потребител.

iv.Потребителят ще осигури наличието на достатъчно средства на Потребителя в сметката на Портала за извършване на плащанията. Ако средствата са недостатъчни, Порталът няма да извърши плащането и/или сделката. Порталът няма да носи отговорност за загуби, които би могъл да понесе Потребителя във връзка с това.

v. Потребителят разбира и е информиран, че Порталът няма задължението да осигурява конфиденциалността на личните данни на Заемателя, поради което Портала, в рамките на Споразумението за прехвърляне, ще разкрива само ограничено съдържание на информация относно Заемателя. Потребителят няма да иска от Портала да му разкрива такава конфиденциална информация относно Заемателя, и няма да подава оплаквания срещу Портала и Заемателя в тази връзка.

vi. Потребителят (Купувачът), през срока на действие на Споразумението за прехвърляне, няма да се свързва със Заемателя във връзка със сключеното Споразумение за прехвърляне и прехвърлената претенция, включително, няма да посещава Заемателя в неговото местоживеене или бизнес седалище, няма да се свързва с него, използвайки средства за пряко свързване или социалните мрежи, няма да иска от Заемателя никакви плащания без помощта на Портала, няма да предявява никакви претенции срещу Заемателя и няма да предприема никакви претенции пред никой съд или съдебен арбитраж срещу Заемателя.

 

Права и задължения на Портала

i.Порталът, След като получи инструкции от Потребителя и в съответствие с поръчките, подадени от Потребителя към Портала, ще сключи Споразумение за прехвърляне и ще управлява претенциите на Потребителя. Потребителят ще инструктира и упълномощи, а Порталът ще поеме задачата да управлява претенцията в интересите на Потребителя, но от свое собствено име.

ii.Порталът ще управлява претенциите, прехвърлени на Потребителя (Купувача), отделно от своята собственост, доколкото това е предвидено по Споразумението за прехвърляне. Потребителят ще предостави на Портала законови права да управлява претенцията, които Порталът ще използва от свое собствено име, но в интересите на Потребителя. Потребителят ще се задължи да не отнема едностранно пълномощията, включени в настоящите Условия за потребителя и в Споразумението за прехвърляне.

 

Плащания за услугите на Портала

i. Потребителят ще плаща на Портала такса за обслужване за услугите, предоставяни от Портала съобразно Списък на таксите, или такса за обслужване, установена индивидуално между Потребителя и Портала, както и всички други плащания, специфицирани в Списък на таксите, ако са приложими.

ii. Порталът ще изтегли таксата за обслужване от средствата на Потребителя по сметката на Портала без допълнително да съгласува това с Потребителя. Порталът ще изтегли таксата за обслужване само след като средствата от Заемателя се натрупат в сметката на Портала съгласно Споразумението за прехвърляне. В случай на препродажба на претенцията (Част 10), Порталът ще има правото да изтегли комисионната такса, предвидена по Списък на таксите за препродажба на претенциите след сключването на Споразумението за прехвърляне за препродажбата на съответната претенция, без да съгласува това допълнително с Потребителя.

iii. Банката на Потребителя може да приспадне комисионна такса за депозирането на средства от банковата сметка на Потребителя по сметката на Портала в съответствие с Списък на таксите за услугите на съответната банка на Потребителя. Тази комисионна такса няма да засяга стойността на таксата за обслужване, изтеглена от Портала, и ще се начислява по сметката на Потребителя всеки път, когато се извършва превод на средства по сметката на Портала.

iv.На Потребителя му е известно и той разбира, че съгласно законите за данъчно облагане и другите нормативни актове, приложими спрямо Потребителя, данъците трябва да се плащат върху приходите, които Потребителят получава във връзка с претенцията. Порталът ще удържа данъците, налозите и другите задължителни плащания, съобразно законодателството на Република Естония от средствата, които ще бъдат дължими за изплащане на Потребителя, ако такива изисквания съществуват по действащото законодателство. Потребителят ще носи пълната отговорност за плащането на всички данъци, произтичащи от претенцията на Потребителя съгласно законодателството на Република Естония или държавата, в която Потребителя е учреден.

 

Препродажба на претенции

i. Потребителят ще има правото да продава своите претенции, произтичащи от Договора за заем на други Потребители. Продажбата на претенции между Потребители ще се извършва само чрез Портала. Потребителят няма да има правото да продава или прехвърля по друг начин никакви претенции на трети страни, без да използва Портала.

ii. Ако Потребителят желае да продаде дадена претенция, Потребителят ще обяви тази претенция на Портала, която Потребителят желае да продаде изцяло или само частично в рамките на Портала. Потребителят ще може да продаде претенцията като цяло или само част от нея.

iii. Потребителят ще има правото да продаде своята претенция за остатъчната стойност на главницата за претенцията, както е посочено на Портала, със или без отстъпка или надценката. Ако Потребителят желае да продаде претенцията с отстъпка или с надценка, отстъпката или надценката ще се изчислява върху остатъчната стойност на главницата за претенцията, както е посочено на Портала. Цената за препродажбата на дадена претенция ще се състои от остатъчната стойност на главницата за претенцията, която ще се продава чрез Портала, и от отстъпката или надценката, ако има такива, специфицирани от Потребителя.

iv. Чрез Портала, Потребителят трябва да попълни параметрите на офертата за препродажба на претенцията и да ги потвърди съгласно процедурата, установена за Портала.

v. Офертата за препродажбата на претенцията ще се счита за обвързваща оферта от Потребителя за всички Потребители на Портала и за Портала. Офертата ще се счита за отправена към момента, когато Потребителят е потвърдил всички параметри на офертата за препродажба на претенцията чрез Портала. Оферираната претенция става видима за всички посетители на Портала, и всички Потребители ще имат правото да я закупят по цената за препродажба на претенцията, постановена от Потребителя в съответствие с процедурите, установени в Условията за потребителя и Споразумението за прехвърляне. Потребителят ще има правото да отмени офертата на Потребителя, предложена на Портала, по всяко време, докато претенцията не е била препродадена. Офертата на Потребителя ще се счита за отменена към момента, когато офертата вече не е налична за Потребителите на Портала.

vi. Изкупуването на претенции ще се осъществява в съответствие с процедурите, установени в Част 5 и Част 6 от Условията за потребителя.

vii. Споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено към момента, в който Потребителят (Купувача) е приел офертата чрез Портала, предвидена съгласно 10.5. В момента на сключването на Споразумението за прехвърляне, претенцията ще се счита за прехвърлена на Потребителя (Купувача).

viii. След сключването на Споразумението за прехвърляне, Порталът ще прехвърли цената за препродажбата на претенцията, посочена в Споразумението за прехвърляне, от средствата на Потребителя (Купувача) по сметката на Портала в полза на другия Потребител (Прехвърлящия) чрез осъвременяване на информацията за съответната сделка във виртуалната сметка на Потребителя и, ако това бъде поискано от Прехвърлящия, чрез прехвърляне на средствата в неговата банкова сметка.

ix.След сключването на Споразумението за прехвърляне, всички по-нататъшни плащания по главницата на заема, произтичащи от претенцията, ще се получават от Потребителя (Купувача). Всички претенции за лихви и спомагателни суми, начислени за периода до сключването на Споразумението за прехвърляне, ще бъдат получени от Потребителя (Прехвърлящия), а всички претенции за лих¬ви и спомагателни суми, начислени за периода след сключването на Споразумението за прехвърляне ще бъдат получени от Потребителя (Купувача).

x. Препродажба на дадена претенция в рамките на Портала може да се извършва неограничен брой пъти.

 

Отговорност

i.Потребителят ще носи отговорността за всички загуби, причинени в резултат на неупълномощено поведение, ако Потребителят е действал неправомерно или умишлено или вследствие на грубо невнимание не е изпълнил изискванията, предвидени по Клаузи 3.7 или 3.8 по-горе.

ii.Потребителят ще поеме отговорността за всички загуби, предполагаеми ангажименти, или други дейности, извършени на Профила на Потребителя, докато Порталът не е бил предупреден за ситуацията, причинена съгласно предвиденото по Клауза 3.8 и когато Порталът не е имал достатъчно време да блокира достъпа до Профила на Потребителя.

iii. Ако в резултат на незаконна дейност чрез Портала, на Потребителят му бъдат причинени загуби, Порталът ще възстанови всички преки загуби, причинени на Потребителя. Размерът на щетите се ограничава до стойността, налична във виртуалната сметка към момента, когато са били причинени загубите.

iv. Оригинаторът е потвърдил пред Портала, че в рамките на неговите дейности, той е спазил всички законови изисквания, приложими спрямо потребителски заеми, включително, оценки на състоятелността и кредитоспособността на Заемателите, и е проверил с надлежно усърдие точността и пълнотата на данните, предоставени от Заемателя, за да се увери, че предоставения на Заемателя заем е осигурен. На Потребителя му е известно и потвърждава, че Порталът не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, предоставена от Заемателя и/или Оригинатора.

v. Порталът ще бъде изцяло освободен от отговорност спрямо Потребителя за каквито и да било загуби, които Потребителят е или е възможно да е претърпял в резултат на използването на Портала или изкупуването на претенции (вземания), включително:

a. aко Потребителят е продал своите претенции с отстъпка или с надценка;;

b. ако Потребителят не е спазил условията по Споразумението;

c. в резултат на незаконно поведение на трети страни преди момента, в който Профила на Потребителя е бил блокиран съгласно процедурата, предвидена по Клауза 3.8;

d. вследствие на нарушени комуникации и други прекъсвания или пречки, които не са зависими от Портала;

e. ако, съгласно Споразумението, достъпа на Потребителя до Профила на Потребителя е бил блокиран;

f. вследствие на това, че Заемателя е нарушил Договора за заем или вследствие на незаконно поведение от страна на Заемателя;

g.вследствие на изпълнение или закъсняло изпълнение на задълженията на Потребителя, произтичащи от Споразумението за прехвърляне.

vi. Порталът няма да бъде длъжен да плаща за претенцията или за каквито и да било други плащания в полза на Потребителя преди плащането да е било получено от съответния Заемател в съответствие със Договора за заем и неговото прехвърляне в полза на Портала.

vii. Порталът няма да бъде длъжен да възстановява или компенсира в полза на Потребителя никакви изплатени цени на претенциите или части от тях.

viii. Потребителите ще уравняват сделките си чрез Портала директно и на своя собствена отговорност. Потребителите ще имат правото да използват формуляра за Споразумението, предлагано на Портала, на своя собствена отговорност и за свой собствен риск. Порталът няма да носи отговорност за евентуални задължения, произтичащи от закони, които биха могли да произлизат за Потребителите в резултат на сделките, сключени с помощта на Портала.

ix. Ако Потребителя отрече, че е упълномощил (дал съгласието си) изпълнението на дадена сделка, използването на Профила на Потребителя и паролата му ще се считат за достатъчни доказателство, че Потребителят е дал съгласието си за сделката или че той е действал злонамерено, или с умисъл или невнимателно при изпълнението на задълженията си, предвидени по Клаузи 3.7 или 3.8 от настоящите Условия за потребителя.

x. Страните няма да носят отговорност за неизпълнение на своите съответни задължения, ако неизпълнението се дължи на причини, които са независими от волята на Страните и са се получили вследствие на форсмажорни обстоятелства. Страните ще считат за форсмажорни обстоятелства такива обстоятелства, каквито Страните не са могли да предвидят или да предотвратят, включително отпадане на електрозахранването, нормативни актове, приети от институциите на Република Естония или от Европейския Съюз, стачки, военни действия, природни бедствия, или други обстоятелства, кои¬то Страните не биха могли да предотвратят или предвидят. Всяка Страна може да се позове на форсмажорни обстоятелства само и единствено в случай, че е предприела всички зависещи от нея стъпки за изпълнението на нейните задължения съгласно предвиденото по Условията за ползване или Споразумението за прехвърляне. След като форсмажорните обстоятелства са били предотвратени, въпросната Страна ще трябва незабавно да възстанови изпълнението на своите задължения.

xi. Тъй като Страните ще използват средства за комуникации по време на изпълнението на Споразумението, Порталът няма да носи отговорност за никакви загуби, причинени вследствие на нарушени пощенски, факс, електронни или други комуникационни услуги, както и нарушени технологии, осигуряващи съответните услуги от страна на Портала, включително, но без да е ограничено в рамките на, прекъснати услуги по комуникациите, прекъсвания във функционирането на Портала, обмяна на електронни данни и разплащателната система на кредитните институции (включително он-лайн банкиране).

 

Лични данни на Потребителя

i.Контрольорът на обработването на личните данни е Портала. Порталът в ролята на контрольор може да упълномощи друг преработвател да обработва данните от името на Портала в съответствие с предвиденото по клауза 12.4 от Условията за ползване. Порталът ще сключи споразумение за не разкриване на тези данни със съответния преработвател. Порталът остава отговорен за правилното изпълнение на задачите по преработка на данните.

ii.Порталът ще има правото да обработва всички лични данни на Потребителя за изпълнението на неговите задължения, произтичащи от Условията за ползване или съгласно предвиденото по зако¬на, включително, но без да е ограничено в рамките на:

a. събиране на лични данни и друга информация от Потребителя, трети страни, бази данни, обществени регистри;

b. организиране и анализ на данни;

c. съхраняване на данните съгласно предвиденото по закона; и

d. извършване на други дейности, за да изпълни своите задължения, произтичащи от Условията за ползване и съгласно предвиденото по закон.

iii. Целта на преработването на личните данни на Потребителя е да се пазят архиви за клиентите, предлагане, предоставяне и поддържане на услуги, финансови и статистически анализи, упражняване на задачите и защита на правата на Портала и/или Потребителя, произтичащи от Споразумението.

iv. Порталът ще бъде упълномощен да разкрива личните данни на Потребителя:

a. на служител на Портала, чиято функция е да преработва личните данни;

b. на някое лице, на което са делегирани задълженията по изпълнението на задачите на Портала, произтичащи от Условията за ползване (включително доставчиците на комуникационни услуги, посредници при плащанията, кредитните институции, доставчици на ИТ услуги и т.н.);

c. на холдинговото дружество на Портала, неговите управляващи предприятия или лица, и всички предприятия, зависими от управляващите предприятия, други дружества или пред¬приятия, физически лица, които пряко или непряко са придобили значителна част от акционерния капитал на Портала или в които Портала е придобил пряко или непряко участие, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на делегираните на тях функции;

d. на аутсорсвани доставчици да услуги в рамките на Европейския Съюз, които Порталът е ангажирал за предоставянето на услуги, произтичащи от Условията за потребителя, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на функциите, делегирани им за изпълнение;

f. на оператори на системи за преработка на лични данни, чиито контрольор е Портала, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на функциите, делегирани им за изпълнение;

g. след предаването (прехвърлянето) на дадена претенция;

h. на трета страна, която предприема стъпки за събиране на дълговете от Потребителя (като събирачи на дългове, юристи, съдии изпълнители, администратори на несъстоятелност и т.н.);.

i. на доставчици на юридически, счетоводни или одитни услуги на Портала, като се осигури това, че съответното лице е поело задължението да не разкрива такава информация;

v. Потребителят се съгласява, че Порталът ще използва адреса, адреса за е-пощата, и/или телефон¬ния номер, посочен в Профила на Потребителя, за да изпраща търговски комуникации относно продуктите или промоциите на Портала или на дружествата, свързани с Портала. Потребителят ще има правото да оттегли съгласието си въз основа на настоящата клауза от настоящите Условия за ползване.

vi. Порталът ще бъде упълномощен да се обажда и да изпраща текстови съобщения (SMS) на телефонния номер, който е свързан с оператора на мобилните комуникации така, както е посочено в Профила на Потребителя, да изпраща електронна поща до адреса за е-поща, посочен в Профила на Потребителя, както и да изпраща поща до пощенския адрес на Потребителя, които да стигат до Потребителя във връзка с предоставянето на услуги от Портала.

vii. Порталът ще предприеме всички необходими физически, технически и организационни мерки за защита на личните данни, за предотвратяването на неразрешено разкриване или достъп до личните данни или друг вид неразрешена преработка на същите.

 

Прекратяване на Споразумението

i. Порталът ще има правото да ограничи правата на Потребителя да използва Портала и/или да прекрати Споразумението и да изтрие Профила на Потребителя без предупреждение, ако:

a. Потребителят наруши настоящите Условия и Ред или Споразумението за прехвърляне или използва по друг начин незаконно Портала;

b.Потребителят е предоставил неверни или заблуждаващи информация или фалшиви документи;

c. Aко Портала подозира пране на пари, финансиране на тероризъм, или опит да са прави това, чрез намесата на Потребителя или Профила на Потребителя.

ii. Порталът ще има правото едностранно да прекрати Споразумението по всяко време през срока на неговото действие чрез изпращане на известие до адреса за е-поща на Потребителя не по-малко от 10 (десет) работни дни предварително. В такъв случай, считано от момента на изпращането на известието, на Потребителя му се забранява да сключва нови Споразумения за прехвърляния, да закупува нови претенции, или да използва своя Профил на Потребителя. В този случай, Порталът ще продължи да управлява всички претенции на Потребителя, закупени преди изпращането на известието от Портала за едностранното прекратяване на Споразумение в съответствие с настоящите Условия за ползване и Споразумението за прехвърляне;

iii. По всяко време през срока на действие на Споразумението, Потребителят ще има правото да поиска неговия Профил на Потребителя да бъде изтрит и Споразумението да бъде прекратено при условие, че Потребителят не притежава никакви претенции, управлявани от Портала.

iv. Ако Потребителя пожелае неговия Профил на Потребителя да бъде изтрит и Споразумението да бъде прекратено, Потребителят ще трябва да изпрати съответното известие от адреса за е-поща на Потребителя до Портала или да попълни съответното известие в Профила на Потребителя и да го потвърди съгласно процедурите, установени за Портала.

v. Ако Споразумението бъде прекратено, Порталът трябва да прехвърли всички средства на Потребителя, налични по сметката на Портала по банковата сметка на Потребителя не по-късно от в рамките на 3 (три) работни дни след прекратяването на Споразумението.

Поведение в случай на несъстоятелност на Портала

i. В случай, че Порталът изпадне в несъстоятелност, сключването на нови Споразумения за прехвърляния чрез Портала ще бъде прекратено незабавно. Всички депозирани средства по сметката на Портала ще бъдат върнати на Потребителите.

ii. В случай, че Порталът изпадне в несъстоятелност, на Потребителите ще бъде предоставена пълна информация от базата данни на Портала относно сделките, сключени чрез Портала. За да осигури спазването на упоменатото по-горе условие, Порталът ще сключи споразумение за депониране на имущество на съхранение, съгласно което Порталът ще има правото и задължението да представи за съхранение носител на данни, на който Портала е запаметил всички текущи данни, произтичащи от Портала.

iii.Несъстоятелността на Портала няма да засяга законните взаимоотношения между Потребителя и Заемателя;

iv.В случай, че Порталът изпадне в несъстоятелност, Порталът ще предприеме всичките необходими стъпки, за да може трета страна да поеме администрирането и управлението на всички претенции, произтичащи от Портала, за което Порталът ще информира всички Потребители.

 

Други условия и ред

i.Всички сделки на Портала ще се извършват в Евро (EUR).

ii.Ако представените в текста на Споразумението суми словом се различават от посочените цифром, представените суми словом ще имат предимство.

iii.Всички известия на Страните трябва да бъдат изпращани в писмен вид и до другата страна в рамките на Портала, посредством поща или е-поща, на пощенския и/или адреса за е-поща, посочени на Профила на Потребителя. Изпратената по пощата кореспонденция ще се счита за получена на 5-тия (петия) календарен ден след датата, посочена на печата на доставчика на пощенски услуги за приемането на препоръчаното писмо.

iv.Известията, изпратени на адреса за е-поща на Потребителя, ще се считат за получени в рамките на 24 часа след изпращането им.

v. Порталът ще има правото едностранно да променя настоящите Условия за ползване и съответните допълнения ще влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Портала. Порталът ще може по свое усмотрение да изисква потвърждаването на Условията за потребителя от страна на Потребителите

vi.Потребителят се съгласява или не се съгласява допълненията към Споразумението, предложени от Портала (новата версия на Условията за потребителя), чрез изразяването на своето съгласие или несъгласие.

vii.Порталът ще има правото едностранно да променя Списъка на таксите по всяко време, включително да определя нови комисионни такси и по едностранно усмотрение на Портала да предоставя отстъпки от комисионните такси, посочени на Списък на таксите. Информацията относно промените в Списък на таксите ще се предоставя на Портала. Информацията относно промените в Списъка на таксита ще бъдат известявани на Потребителя не по-малко от 10 (десет) дни предварително посредством средствата за комуникации, налични в Портала за контактуване с Потребителя.

viii. Страните се задължават да не разкриват пред трети страни такава информация, която произлиза от настоящите Условия за ползване, с изключение на случаите, когато това се изисква по законите на Република Естония и в случаите, предвидени по Условията за ползване.

ix.Законите и разпоредбите на Република Естония ще управляват законовите взаимоотношения, произтичащи от настоящото Споразумение.

x.Всички спорове между страните във връзка с използването на Портала и на Споразумението ще се разрешават от съда на област Харжу (Harju) съгласно действащото законодателство и разпоредбите на Република Естония.