Privaatsuspõhimõtted

1. Sissejuhatus
Siinses privaatsuspoliitikas tähendab IUVO, meie või meid IUVO Group OÜd ning teie ja kasutaja tähendavad meie veebisaidi veebisaidi ja kõigi sellega ühendatud maandumislehtede külastajaid ning loovutajaid.
Privaatsuspoliitika selgitab ja reguleerib järgmist:
• kuidas ja millal me teie isikuandmeid kogume ning millist teavet kogume;
• kuidas ja miks me teie isikuandmeid kasutame;
• teie õiguseid oma isikuandmete kontrollimiseks.
Palun lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Kui sisenete meie veebisaidile ja kasutate selle teenuseid, siis kinnitate, et olete lugenud siinset privaatsuspoliitikat, sellest aru saanud ja nõustunud seda järgima. Vastasel juhul peate kohe lõpetama meie veebisaidi külastuse ja meie pakutavate teenuste kasutamise.
Võime aeg-ajalt siinset privaatsuspoliitikat muuta, et järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju või täita meie muutuvaid ärinõudeid. Soovitame teil aeg-ajalt see lehekülg uuesti läbi vaadata, et olla kursis uusima teabega meie privaatsustavade ja meie privaatsuseeskirjade muudatuste kohta.

2. Mis on isikuandmed; milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme ning kuidas ja millal me seda teeme?

2.1. Isikuandmed
Isikuandmed on igasugune kasutajat puudutav teave, mis võimaldab kasutajat otseselt või kaudselt tuvastada. ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 kohaselt on meil kohustus teavitada teid meie andmetöötlustoimingutest, millega seoses kasutame enda kogutud või genereeritud isikuandmeid.
Kui olete meiega mis tahes viisil seotud, võime koguda teie kohta alltoodud teavet, kasutades selleks teie esitatud kontaktandmeid:

Isikuandmed Eesmärk Alus
Eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi andmed, kodakondsus, aadress (ajutine ja alaline), töökoht, sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, kommunaalteenuste arvetel sisalduv teave • Registreerumine portaali kasutajaks
• Tuvastamine ja kontrollimine vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele (edaspidi: RahaPTS) ja Euroopa Liidu õigusaktidele
• Teenuselepingute sõlmimine
• Soovitud teenuste osutamine
• Sõlmitud lepingu kohaselt kohustuste täitmine ja teenuste osutamine
• Päringutele, küsimustele ja kaebustele vastamine
Lepingu sõlmimine ja/või täitmine
Kasutajatunnus ja salasõna, IP-aadress Registreeritud kasutajakonto kasutamine Lepingu sõlmimine ja/või täitmine
Isikutunnistuse koopia, kommunaalteenuste arve elektrooniline koopia Tuvastamine vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele Seadusjärgne kohustus
Isikuandmed, mis on kogutud riikliku taustaga isikute kontrollimiseks – avaliku võimu ülesanded, töökoht, poliitilised vaated ja liikmesus; samuti avaliku võimu olulisi ülesandeid täitva isiku perekonnaliikmete isikuandmed Hoolsusmeetmed ja riskihinnang/riskivalmidus vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele Seadusjärgne kohustus
Erialane tegevus, kvalifikatsioonitase, aastane sissetulek Tuvastamine vastavalt RahaPTSile ja Euroopa Liidu õigusaktidele Seadusjärgne kohustus
Rahaülekannetega seotud teave • Kasutatud maksevahendi andmed – kaardi number (PAN), väljastamise ja aegumise kuupäev, IBAN, valuuta
• Elektroonilise panganduse teave ja andmed tehtud tehingute kohta – tehingute hulk ning tehingute tegemise aeg ja koht
Lepingujärgsete kohustuste täitmine
E-posti aadress • IUVO toodete ja teenuste pakkumine
• Reklaamsõnumite saatmine
Nõusolek
Telefoninumber Helistamine ja lühikeste tekstsõnumite saatmine, mille eesmärk on pakkuda abi või edastada reklaamsõnumeid Nõusolek
Telefonivestluste salvestamine • IUVO teenuste osutamine, tarbijaõiguste tagamine kohaldatavate õigusaktide alusel ja vestlusteema tõendamine;
• Klienditeeninduse parandamine
Õigustatud huvi
Kolm nime, telefoninumber, e-posti aadress või muud isikuandmed, mille andmesubjekt on saatnud IUVO e-posti aadressile [email protected], edastanud telefoni teel või mis on saadetud paberkandjal IUVO postiaadressile seoses sooviavaldusega, kaebuse ja/või vaidlustamisega, soovitusega või kommentaariga Päringutele, küsimustele ja kaebustele vastamine; andmesubjekti sooviavaldused Õigustatud huvi

 

Peale teie esitatavate isikuandmete ja finantsteabe (mida ei ole kohustuslik esitada) või nende andmete, mida kogume ise eespool kirjeldatud viisil, võime koguda infot teie arvuti kohta (sealhulgas võimaluse korral teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp), teie suhtluse kohta turu ja meie veebisaidiga ning e-posti jõudluse kohta. Me kasutame seda teavet mitmel põhjusel, sealhulgas turunduseks, turu haldamiseks teenuse parandamiseks ja statistilistel eesmärkidel. Meie küpsisepoliitika annab nende protsesside kohta lisainfot.
Samuti kogume ja säilitame seadusjärgsete kohustuste täitmiseks:
• meie ja teie kirjavahetuse koopiaid ning muid kogutud andmeid, mis hõlmavad teie seotust IUVOga ja teie tegevust meie veebisaidil;
• meie veebisaidi külastajate andmeid statistilisel või aruandluse eesmärgil;
• IUVOga seotud kommentaare blogides ja arutelufoorumites.

2.2. Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki toiminguid, mis tehakse isikuandmetega, sealhulgas portaali operaatori IUVO poolt isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, korraldamine, kasutamine, muutmine, edastamine, avalikustamine ja kustutamine. Kõiki ülalmainitud automatiseeritud või käsitsi tehtud toiminguid peetakse teie isikuandmete töötlemiseks.
Vastutav isikuandmete töötleja on portaali operaator IUVO Group OÜ. Meie andmekaitseametnik on M. Handzhiyska, tema kontaktandmed leiate allpool. Me töötleme ainult neid andmeid, mis teie olete meile esitanud; mis meie oleme portaali kaudu genereerinud või mida me oleme kehtiva seaduse järgi kogunud kolmandate osapoolte allikatest.

• Teave, mida kogutakse või töödeldakse kasutaja tuvastamiseks või temaga kontakteerumiseks
Kogume teavet selleks, et saaksime teid tuvastada, täita oma seaduses sätestatud kohustusi ja pakkuda teenuseid. Võime koguda infot mitmesugustest usaldusväärsetest ja sõltumatutest avaliku ja erasektori allikatest, et kontrollida teie esitatud teavet.

Meie veebisaidil registreerumiseks palume teie ees- ja perekonnanime, sünniaega, elu- ja/või asukohta, isikut tõendava dokumendi koopiat (kui vaja) ning teavet sidevahendite kohta kasutajaga ühenduse võtmiseks (telefon, e-post jne).
Kuna pakume oma teenuseid eri piirkondades, võime küsida eelistatud suhtluskeelt meie veebisaidil pakutavate keelevalikute hulgast või üldteavet, et pakkuda teile paremat kliendikogemust.

• Pangakonto andmed, makseteave
Vajame teavet teie pangakonto kohta, kui teete investeeringuid meie ühisrahastussüsteemi kaudu. Meie veebisaidi portaalis avatud virtuaalkontoga seotud makseid saab teha vaid pangakonto teel, mille andmed olete meile edastanud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotise „Virtuaalkonto ja raha lisamine” kasutustingimusi.
Kogume teavet tehingute kohta, mida olete teinud meie platvormil asuva virtuaalkonto kaudu, ja teavet, mis on seotud laenu teenindamisega, mida kasutajale on ühisrahastussüsteemi kaudu võimaldatud.

• Kasutaja portaali andmed
Meie teenuste kasutamise ajal loote meie veebisaidil oma tegevusega seotud metaandmed. Platvormi kogutud teave sisaldab sisselogimisandmeid, portaalis registreerimise algust ja lõppu jm. Meil on ka teavet lepingute kohta, mis te olete meie portaali kaudu sõlminud.

• Teave, mis on kogutud välistest, kolmanda osapoole allikatest
Võimalik, et isikuandmeid kogutakse erinevatest eraõiguslikest või avalikest allikatest ainult selleks, et täita portaali operaatori kohustusi vastavalt kehtivatele seadustele (sealhulgas meedia ja interneti kaudu). Ennekõike tähendab see teid puudutava teabe kogumist selleks, et saaksime täita rahapesu tõkestamise nõudeid või hinnata teie maksevõimet, kui olete taotlenud portaali kaudu laenu vahendamist. Sellise teabe allikad võivad erineda ja neid ei saa täielikult kindlaks määrata. See teave, mis sageli sisaldab isikuandmeid, hõlmab järgmist:
• krediidiinfo agentuuride, pettuste ennetamisega tegelevate asutuste, pankrotihaldurite, võlanõustajate ja jälitusagentide info ja aruanded;
• äri- ja turundusandmebaasid;
• avalikud registrid ja muud avalikult kättesaadavad teabeallikad.

2.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Töötleme teie andmeid, mis te olete meile lepingute sõlmimiseks esitanud, ja säilitame neid, et järgida seadusest tulenevaid kohustusi.
Peamiselt töötleme teie ja teiste kasutajate isikuandmeid seoses sellega, et portaali kaudu on sõlmitud lepingud kasutajate ja loovutajatega ning lepingud kasutajate ja loovutajate vahel. Me vastutame kasutajate abistamise eest lepingute sõlmimisel ja lepingust tulenevate nõuete säilitamise eest. Mõned konkreetsed kehtiva seaduse tingimused võivad nõuda, et teeksime andmetöötlustoiminguid, millest me ei või hoiduda. Kui portaali kaudu vahendatakse tarbijakrediiti, siis vastutame seaduse järgi potentsiaalse laenuvõtja krediidivõime hindamise eest või täidame muid seaduses ettenähtud ülesandeid.
Me kogume, salvestame ja kasutame teie isikuandmeid eesmärgiga:
• teavitada teid meie toodete ja teenuste arengust ning muudatustest;
• arendada ja täiustada meie teenuseid, tooteid ja äri, analüüsida ja parandada meie krediidiriski mudeleid ning teenusepakkumist;
• kui olete laenuvõtja, siis eesmärgiga:
o edastada teie teave asjakohastele finantsasutustele ja krediidiandjatele;
o välja selgitada teie laenuvõtmise vajadused;
o hinnata teie krediidivõimet ja teha krediidiga seotud otsuseid ning
o juhul, kui olete jätnud laenu tagasimakse tegemata, siis selleks, et jälgida teie asukohta ja võlgu sisse nõuda või nõuda laenulepingu täitmist ning kontrollida kõigi makseplaanide või tulude ja kulude vorme;
• raha üle kanda;
• korraldada kohustuslikke või muid regulatiivseid kontrolle;
• järgida meie seaduslikke ja regulatiivseid kohustusi;
• teha statistilist analüüsi, turu-uuringuid ja -teste;
• Soovime kasutada teie kontaktandmeid teile uudiste ja turundusmaterjalide saatmiseks. Oleme palunud teilt eelnevat nõusolekut selleks, et saaksime teile saata teavet meie toodete ja nendega seotud reklaammaterjalide ja/või teadete kohta, samuti meiega samasse kontserni kuuluvate isikute või kolmandate osapoolte koostööpartnerite toodete ja/või reklaammaterjalide ja/või teadete kohta. Meie teenuse kasutamise ajal saate oma nõusolekut alati muuta. See ei kehti teadete ja materjalide kohta, mis on osa meie kohustustest kasutajatingimuste ning teie sõlmitud lepingute järgi.
• avada meie veebisaidil kontod ning neid hallata ja teenindada;
• kontrollida teie isikut ja teie edastatud muud teavet, sealhulgas teie pangakonto andmeid;
• aeg-ajalt uuendada teie andmeid;
• avastada ja tõkestada pettusi või muud ebaseaduslikku või kriminaalset tegevust – rahapesu tõkestamise eeskirjad kohustavad meid edastama konkreetset teavet rahapesu andmebüroole, mis on Eesti Politsei- ja Piirivalveameti eriüksus. Mõnel juhul ei lubata meil teid sellisest infovahetusest teavitada.

2.4. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

IUVO töötleb kasutaja isikuandmeid õiglaselt ning sellisel viisil ja ulatuses, mis on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.
IUVO ja selle töötajad kasutavad kõiki seaduses nõutud hoolsus- ja turvameetmeid kasutaja isikuandmete töötlemisel, et tagada nende eesmärgipärane kasutus ning kaitsta neid tahtmatu või volitamata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.
IUVO võimaldab kasutaja isikuandmetele juurde pääseda ainult
• oma töötajatel, kellega on sõlmitud vaikimisleping;
• kolmandatel isikutel, kes töötlevad andmeid portaali operaatori nimel ja kellega on sõlmitud vaikimisleping.
Me välistame volitamata kolmandate isikute juurdepääsu kasutaja isikuandmetele ja selle, et meie andmebaas selliseid andmeid sisaldab.
Teie isikuandmeid, mis on seotud teie poolt portaali kaudu sõlmitud lepingutega, säilitatakse nii kaua, kui kehtivad seadused nõuavad. Üldiselt säilitatakse iga dokumenti seitse aastat alates lepingu lõpetamisest. Kõiki dokumente, mis on kogutud teie identifitseerimiseks ja kontrollimiseks ning kõikide rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks, tuleb säilitada viis aastat pärast meie ärisuhete lõppemist. Mõned isikuandmed võidakse kustutada varem, kui neid ei peeta vajalikuks või kui kasutaja seda nõuab, välja arvatud juhul, kui selliste andmete kustutamine on vastuolus kehtivatest seadustest tulenevate kohustustega.
Kui kasutate meie teenuseid tarbimislaenu taotlemiseks, võime teie krediidivõime analüüsimiseks kasutada teie edastatud andmeid koos meie kogutud andmetega.

2.5. Isikuandmete edastamine ja avalikustamine

Võime teie isikuandmeid edastada kooskõlas kasutustingimuste ja kohaldatava seadusega:
• finantsasutustele (krediidiandjatele), et need saaksid vajaduse korral kasutajat tuvastada;
• isikutele, kelle majandus- või kutsetegevus hõlmab võlgade sissenõudmise teenust ja muid teenuseid, mis on seotud kasutaja lepinguliste võlakohustuste kogumisega, kui kasutaja on laenanud rahalisi vahendeid meie ühisrahastussüsteemi kaudu ning on võla tasumata jätnud;
• teistele kasutajatele, et vajaduse korral hõlbustada kasutajate lepingute sõlmimist ja täitmist;
• isikutele, kellele portaali operaator on seaduse järgi kohustatud edastama kasutaja isikuandmeid;
• isikule, kes osutab portaali operaatorile raamatupidamisteenuseid, samuti neile, kes osutavad õigusabi seoses kasutajatega sõlmitud lepingutega või kasutajate vahel sõlmitud lepingutega.

Muul juhul võime edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele oma juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks, et kaitsta oma elulisi või seaduslikke huve, kuid ainult juhul, kui see ei ole seadusega vastuolus.
Kui tekib vajadus edastada teie isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool asuvasse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, tagab IUVO asjakohased kaitsemeetmed ning sõlmib isikuandmete kaitse standardklauslitel põhineva lepingu, mis tagab selle, et andmesubjektil on täitmisele pööratavad andmesubjekti õigused ja tõhusad õiguskaitsevahendid.
Kui kasutaja on andnud portaali operaatorile eraldi nõusoleku, on viimasel õigus edastada kasutaja isikuandmeid (peamiselt nimi ja e-posti aadress) isikutele, kellele portaali operaator on määranud ülesandeks turustada ja reklaamida portaali operaatori tooteid.
Kui kasutajal, kes on laenanud raha meie ühisrahastussüsteemi kaudu, on lepingu(te)st tulenevad võlgnevus(ed) ja need lepingud on kasutaja sõlminud laenuvõtjana portaali kaudu, on portaali operaatoril õigus avaldada kasutaja isikuandmeid (peamiselt nimi, isikukood / äriregistri kood, võlasumma) sellisel viisil, sellises korras ja selliste kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud, ning kui see on vajalik ja saab eeldada, et võlgnik need kohustused täidab.

3. Kasutajate ning IUVO portaali õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega

3.1. Teie õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega

Õigus teabele:
Teil on õigus igal ajal meilt nõuda:
• teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse, samuti töötlemise eesmärki, andmete kategooriaid ja saajaid või saajate kategooriaid, kellele andmed avaldatakse;
• sõnumi saamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, mis sisaldab teie isikuandmeid, mida me oleme töödelnud, ning kogu saadaolevat teavet teie isikuandmete allika kohta.
Selleks peate esitama oma konto kaudu või e-posti teel asjakohase taotluse (taotlus peab olema digiallkirjastatud). Edastame teile taotluses nõutud teabe niipea kui võimalik, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Rahapesu tõkestamise eeskirjade kohaselt on meil õigus ja kohustus hoiduda teile edastamast teatud teavet teie isikuandmete kasutamise kohta. Kui seaduspiirangut ei ole, esitame teile järgmise teabe:
Kui teie isikuandmed, mida me töötleme, on puudulikud ja te olete sellest meid teavitanud, on meil kohustus neid täiendada, kui olete esitanud meile selle kohta asjakohase teabe. Kui me ebatäpset teavet andmetöötluseks enam ei vaja, siis need andmed kustutatakse.

Õigus parandada:
Juhul, kui käsitleme puudulikke või ekslikke/ebaõigeid andmeid, on teil igal ajal õigus nõuda meilt põhjendamatu viivituseta selliste isikuandmete parandamist, s.t õigus:
• kustutada, parandada või blokeerida oma isikuandmed, mille töötlemine ei vasta seadusega sätestatud nõuetele;
• teavitada kolmandaid isikuid, kellele on isikuandmed avaldatud, mistahes kustutamisest, parandamisest või blokeerimisest.

Õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele:
Võite igal ajal:
• esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks, kui selleks on õigustatud põhjus. Kui vastuväide on põhjendatud, ei tohi asjaomase isiku isikuandmeid enam töödelda;
• esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, kui olete enne selliseks töötlemiseks nõusoleku andnud.

Õigus töötlemist piirata*:
Võite taotleda töötlemise piiramist, kui:
• olete vaidlustanud oma ebaõiged isikuandmed aja jooksul, mis võimaldab meil teie isikuandmete täpsust kontrollida; või
• teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid selle kustutamise asemel soovite nende töötlemist piirata; või
• me enam ei vaja neid andmeid (sihtotstarbeliselt), kuid teie vajate neid õiguslike nõuete loomiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; või
• olete esitanud vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta, kuni kinnitatakse, kas meie seaduspärased põhjused tühistavad teie kui andmesubjekti põhjused.

Õigus andmeid üle kanda*:
Teil on õigus saada esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need teisele vastutavale töötlejale meiepoolse takistuseta, kui:
• meie töödeldavad isikuandmed põhinevad nõusolekul, mis võidakse igal ajal tagasi võtta, või kui kehtib lepinguline kohustus;
• töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Õigus kustutada („õigus olla unustatudˮ):
Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kustutamist ja/või meiepoolset isikuandmete töötlemise lõpetamist põhjendamatu viivituseta ning meie oleme kohustatud asjatu viivituseta kustutama teie isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:
• teie isikuandmeid ei vajata enam nendel eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi;
• olete tagasi võtnud nõusoleku, mille alusel andmeid töödeldi, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
• arvate, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
Pidage meeles, et võivad olla ka muud põhjused, mis takistavad teie andmete viivitamatut kustutamist, nagu seadusejärgne säilitamiskohustus, pooleliolevad menetlused, kohtunõuete loomine, täitmine ja/või kaitse jne.

3.2. Usume, et teie esitatud teave on õige, kehtiv ja täielik.
Iga kasutaja on kohustatud meid viivitamata teavitama oma isikuandmete muudatustest, sealhulgas ebatäpsetest või kehtetutest isikuandmetest, edastades portaali operaatorile täpsed ja kehtivad isikuandmed, mis asendavad ebatäpsed ja/või kehtetud andmed.

4. Kaebuste esitamise õigus
Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemise viis on teie õiguseid mingil viisil rikkunud, võite esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

Selleks, et oma õigusi eelmainituga kooskõlas teostada, palun täitke ja saatke meile käesolev BLANKETT ühel järgmisel viisil:
– e-posti teel või muul moel elektrooniliste vahendite abil ja digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected];
– telefonikõne kaudu, kuid sellisel juhul peate blanketi meile saatma ka eelmainitud viisil.

5. Võtke meiega ühendust seoses isikuandmete töötlemisega
Andmete töötlemisega seotud küsimuste või teie õigusi käsitlevate päringute korral pöörduge palun meie poole e-posti aadressil [email protected] või postiaadressil Narva mnt 5, Tallinn, 10117 Harju maakond, Eesti. Palun märkige kirjavahetusele meie andmekaitsespetsialisti Maria Handzhiyska nimi, et saaksime teile kiiresti vastata.

6. IUVOst
IUVO portaali haldab IUVO GROUP OÜ, registrikood 14063375, juriidiline aadress Narva mnt 5, Tallinn, 10117 Harju maakond, Eesti; +372 880 7011; [email protected]
IUVO GROUP OÜ on Eesti Finantsinspektsiooni redastada teie teave asjakohastele finantsasutustele ja krediidiandjatele;eguleeritud krediidivahendaja.

7. Muudatused
Andmetöötlusega seotud toiminguid kontrollime vähemalt kord aastas. Kui leiame, et selles privaatsuspoliitikas esitatud teave on kehtetu või ebatäpne, teeme vastavad muudatused.
Siinses privaatsuspoliitikas tehtavad muudatused avaldatakse sellel veebilehel ja teid teavitatakse nendest e-posti teel.