Инвестиране

Инвестиране

Кой може да инвестира в iuvo?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица. Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС).

Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

За инвестиране в платформата от името на юридическо лице, са необходими следните документи:
– лична карта или паспорт на всички собственици на дружеството
– извлечение от Търговски регистър за удостоверяване на актуалното състояние
– устав или копие от учредителния акт (договор)
– информация за действителните собственици (UBO)

Как да захраня инвеститорската си сметка?

Може да захраните своята виртуална iuvo сметка чрез някои от следните методи:
– междубанков превод от Вашата банкова сметка чрез платежно нареждане в клон на банката или директно през онлайн банкирането Ви
– захранване на каса в банков клон
– превод през вътрешна сметка на PaySera – може да ползвате Вашата сметка, за да захраните средства директно в системата на PaySera като наредите към нашия iuvo PaySеra акаунт
– превод през дружества за електронни пари като тип банков превод към една от нашите сметки: Revolut, ePay, Transferwise, Currency Cloud, и др.
Всички банкови детайли можете да намерите във Вашия акаунт, в секция „Депозирай“.

Как да инвестирам?

Платформата предлага два метода на инвестиране – ръчно и автоматично.
Ръчното инвестиране включва преглед на кредити по избрани филтри на първичен и/или вторичен пазар, добавянето им в кошницата и завършване на покупката.
Автоматичното инвестиране представлява създаване на едно или няколко портфолиа за инвестиране с комбинация от параметри на кредити.  То разпределя свободните Ви средства, спрямо желаните критерии. Основното предимство пред ръчното инвестиране е, че средствата от получени плащания биват реинвестирани автоматично. Така оптимизирате доходността си и от Вас не се изисква интензивна активност на платформата. Как да направите инвестирането си по-ефективно, може да научите тук.

Каква е минималната сума за инвестиране?

Минимална сума за депозит няма.
Минималната сума за участие на първичен пазар в един кредит е както следва: 10 BGN, 10 EUR, 25 RON, 25 PLN, 400 RUB.
Минимална сума за инвестиране в един кредит на вторичен пазар няма.

Кога се получават плащания?

При всяко погасяване на вноска от крайния кредитополучател получавате част от главницата (principal amount) и част от лихвата (interest amount), в зависимост от инвестираната сума. Данните са достъпни в секция „Извлечения“. Падежът на вноските се вижда в погасителния план на всеки кредит- коя вноска е изплатена последно и коя предстои да бъде погасена. Възможно е вноска да бъде частично погасена. Тогава получавате вашата част на база на частта от платената вноска.
Типовете вноски, предлагани към момента на платформата, са: 7 дни, 14 дни, 15 дни, 30 дни и месечни вноски.

Какво означават рейтинговите класове?

Всеки оригинатор разполага със система за определяне вероятността кредитите да не се погасят на база група от показатели, касаещи конкретно всеки кредитополучател.  Спрямо вероятността от непогасяване, кредитите се разпределят в съответните рейтингови класове. Тази система прави всички кредити на пазара сравними помежду им.

Вероятността от непогасяване е както следва:

A  0 – 4% вероятност за дефолт

B  4 – 10% вероятност за дефолт

C  10 – 18% вероятност за дефолт

D  18 – 25% вероятност за дефолт

E  25 – 35% вероятност за дефолт

HR  над 35% вероятност за дефолт

Какво е Вторичен пазар?

Вторичният пазар дава възможност за продажба на вече закупени инвестиции с по-висока цена от номиналаната (надценка), по-ниска от номиналната (отстъпка) или на номинална цена. Пазарът предлага на продаващите по-бърза ликвидност на инвестираните им средства, а на купувачите – възможност за реализиране на по-висока дохосност.
Имайте предвид, че единствената такса на платформата е при продажба на вторичен пазар – 1% от продадената сума.

Мога ли да се откажа от инвестиция?

Може да се откажете от инвестиция, преди да я одобрите в кошницата. След като одобрите инвестицията, единственият начин да се откажете от нея е като я продадете на друг инвеститор на вторичен пазар.

Мога ли да превалутирам в профила си?

Да, предлагаме възможност бързо и удобно да прехвърлите средства, в която валута желаете, директно през профила Ви. Можете за инвестирате едновременно в пет различни валути – BGN, EUR, RON, PLN и RUB.

Какво е такса просрочие и кога се начислява?

Таксата просрочие е допълнителна такса, която оригинаторът начислява на крайния кредитополучател, поради закъснели плащания. Всеки оригинатор определя в договорните отношения с кредитополучателите условията за начисляването на таксите. Вие получавате такава част от таксата, каквато част притежавате от кредита.  Може да следите за получените такси на таблото или в секция „Извлечения“, като изберете желан период.

Какви такси могат да ми бъдат начислени?

На платформата няма такси за инвестиране и депозит. Tакси се начисляват за:
– продажба на вторичен пазар – 1% от продадената сума;
– теглене на суми след двете безплатни тегления за месец, като всяко следващо се таксува, както следва: 1 EUR, 2 BGN, 5 RON, 5 PLN;
– предсрочно теглене от iuvoSAVE – 1% от изтеглената сума.
Имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка може да начисли.

По какъв метод е изчислена очакваната доходност (лихвата) на кредите?

Очакваната доходност е изчислена чрез формулата XIRR (разширена вътрешна норма на възвръщаемост). Използваме този широко разпространен метод за изчисление на доходността от инвестиции, за да приравним доходността от всички кредити на годишна база и да ги направим сравними помежду им. Формулата взема поредица от плащания и постъпления. За да изчислим доходността, ние използваме формулата в Excel = XIRR (стойност, дата, [предположение]). Тук можете да намерите полезна информация за това как да проследите каква доходност реализирате.

Как се облагат получените доходи?

Инвеститори в Естония

В годишната данъчна декларация, доходът от peer-to-peer lending се състои от:
1. получени лихви (получено лихвено плащане от кредитополучателя)
2. получени плащания от просрочени задължения
3. доход от вторичен пазар

Инвеститори от останалите държави

Получената от инвеститора доходност през платформата се облага съобразно правилата на държавата на неговото местопребиваване. Всеки инвеститор трябва да декларира и обложи получените доходи. Платформата не оформя данъчни декларации за инвеститорите си, но ще съдейства с необходимата информация и справки относно получените доходи. Декларирайте своя доход пред местните данъчни власти в съответствие с предвидения за това ред и проверете там как и кога да декларирате своя получен доход.

Можете да получите информация относно доходността от iuvo чрез менюто „Извлечения“. Изберете желания отчетен период, валута (ако имате повече от една) и натиснете Филтър. В долния ляв ъгъл на страницата ще видите възможност за сваляне на pdf файл, който можете да приложите към данъчната декларация.
Моля, имайте предвид, че iuvo не предоставя данъчни, финансови или правни съвети. Препоръчваме да се консултирате с вашия финансов или данъчен консултант при необходимост от съдействие.

.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас