Как работи

Първи стъпки

Какво е IUVO?

Iuvo е пазар за peer-to-peer инвестиции, който позволява на потребителите ни да закупуват части от кредити, отпуснати от регулирани небанкови финансови институции. Този модел предлага на инвеститорите атрактивна възвращаемост, а на оригинаторите – възможност да използват P2P модела, за да разширят дейността си.

Кой може да инвестира в IUVO?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица.
Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския Съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС) и тяхната самоличност да е потвърдена от iuvo.
Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

Какви документи са необходими при регистрация?

За физически лица необходимите документи са цветно копие от лична карта или паспорт и банкова сметка в рамките на ЕС, издадена на лицето.
При юридиически лица е необходимо удостоверение за актуално състояние или извлечение от Търговски Регистър за компанията, както и сканирано копие/снимка на лична карта или паспорт на управителя.

Какво купувам?

Инвеститорите в iuvo купуват части от заеми, оригинирани от надлежно регистрирани небанкови финансови институции.
Процесът протича така:
1. Кредитополучателят кандидатства за заем при оригинатора.
2. Оригинаторът преценява риска и отпуска кредита според собствените си правила за кредитиране и действащото законодателство .
3. След това заемът е публикуван на iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в него.

Инвеститорите купуват вземане от кредитополучателя на база на Споразумение за прехвърляне на вземане. Iuvo и оригинаторът не носят отговорност в случай, че кредитополучателят не обслужва задължението си, включително и за закъснели вноски. Въпреки това оригинаторът запазва собственост върху съществена част от вземането (не го продава цялото чрез платформата), за да продължи да действа като оператор за този заем (да събира и администрира вноските) и да носи същите рискове като инвеститорите. В случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, инвеститорите могат да загубят част или целия размер на вложението си.

Какво е Buy-Back гаранция?

Някои заеми на платформата имат т.нар. buy-back гаранция. Това означава, че оригинаторът се е задължил да откупи заема от инвеститора на номинална стойност в случай, че кредитополучателят не може да обслужва задължението си. Тази мярка съществено намалява риска за инвеститорите на платформата.
Buy-back гаранцията се активира тогава, когато оригинаторът счете кредита за дефолтирал – най-често това става 60 дни след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са небанкови финансови институции, които са регулирани от съответните национални регулатори в техните държави. Тези компании дават заеми от собствените си средства за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени чрез депозити.

Кредитните оригинатори, които работят с iuvo, са компании със силна репутация и история, както и с доказани процеси за менажиране на кредитите, за оценяване на риска и за събиране на задължения.

Кои са кредитополучателите?

Кредитополучателите са клиенти на оригинаторите, които са подписали договор за кредит с тях.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. От съображения за сигурност и в съответствие с механизма, по който функционират P2P платформите в Европа, а също и предвид правилата за съхранение и обработка на лични данни, прилагани от платформата, никога не разкриваме самоличността на кредитополучателите.
Инвеститорът не може да се свързва, комуникира, посещава или намесва по никакъв начин в отношенията между финансовата институция и кредитополучателя.

Кога получавам плащания?

Плащанията към инвеститорите на iuvo се отразяват в акаунта им в момента, в който кредитният оригинатор получи плащане от кредитополучателя. Това става според погасителния план на всеки кредит. Той може да бъде видян в детайлите на кредита.

Какви такси има?

Нашият бизнес модел ни позволява да оперираме с минимални такси за инвеститорите.
По случай старта на платформата сме готови да отидем още по-далеч като временно предложим инвестиции без никакви такси за инвестиране. Единствената такса е при продажба на Вторичен пазар – 1% от сумата.
Имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка начислява за паричните Ви преводи.

Как е регулирана платформата?

Платформата iuvo е регулирана според законовата рамка на Република Естония. Iuvo Group OU е регулиран кредитен посредник от Eстонската финансова комисия.

Как се облага получения доход от IUVO в Естония по повод физическите лица?

Данъчната ставка на доходите в Естония е 20%. В годишната данъчна декларация, доходът от peer-to-peer lending се състои от:

1. получени лихви (получено лихвено плащане от кредитополучателя)
2. получени плащания от просрочени задължения
3. доход от вторичен пазар

Моля, имайте предвид, че IUVO не предоставя данъчни, финансови или правни съвети. Препоръчваме да се консултирате с вашия финансов или данъчен консултант, ако имате някакви въпроси.

Как се облагат получените доходи?

Получената от инвеститора доходност през платформата се облага съобразно правилата на държавата на неговото местопребиваване. Декларирайте своя доход пред местните данъчни власти в съответствие с предвидения за това ред и проверете там как и кога да декларирате своя получен доход.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас