Споразумение за прехвърляне

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език,.

Споразумение за прехвърляне на вземане
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

1. Дефиниции
Споразумение Настоящото споразумение за прехвърляне, сключено между Оригинатора, Портала и Купувача, с всички негови приложения и допълнения (включително Основните Условия и Ред и настоящите Общи Условия и Правила).
Купувач Потребителя, специфициран в Основните Условия и Ред, който е закупил Претенцията (вземането) от Оригинатора, съгласно Споразумението.
Основни Условия и Ред Основна част от Споразумението, сключено между Оригинатора и Купувача, посочваща ключовите параметри за прехвърлянето на Претенцията.
Заемател Физическо лице или юридическо лице, с което Оригинаторъте сключил Договор за заем.
Плащане на Заемателя Плащания на Заемателя в полза на Оригинатора, включително за изплащане на Заема, изплащане на лихвите, договорните неустойки, лихвите върху закъснелите плащания и другите спомагателни плащания, произтичащи от Договора за заем, изплащани от Заемателя на Оригинатора и прехвърляни от Оригинатора посредством Портала, изпращани от Оригинаторадо Портала след приспадането на неговия дял, и след това разпределяни от Портала в полза на Купувача.
Работен ден Всеки ден, през който банките в Естония и/или съответната страна-член¬ка на ЕС са отворени за работа с клиенти, с изключение на съботи, недели и национални празници.
Претенция Претенция (вземане) или част от нея, полагаща се на Оригинатора срещу Заемателя, произтичаща от Договора за Заем с всички свързани с това права в съответствие с настоящото Споразумение. Претенцията (вземането) може да се състои от стойността на главницата по Заема, лихвите и всички други спомагателни претенции до пълната стойност. Подробната стойност и състав на Претенцията са специфицирани в Основните Условия и Ред.
Цена на претенцията Цената, специфицирана в Основните Условия и Ред за прехвърлянето на Претенцията (вземнаето).
Кредитор Оригинатора или Потребителя, упражняващи Претенцията (вземането) срещу Заемателя.
Общите Условия и Правила Настоящите Общи Условия и Правила по Споразумението, сключено между Оригинатора, Портала и Купувача, представляващи неразделна част от Споразумението, заедно с Основните Условия и Ред и всички други приложения, подписани в допълнение към него.
IUVO IUVO Group OÜ, регистрационен код 14063375, поддържащо и администриращо Портала, управляващо Претенциите на Купувачите и изпълняващо други задължения, посочени в Условията за ползване и настоящото Споразумение.
Лихви Възнаграждението, специфицирано в Основните Условия и Ред за използването на Заема, което е част от Претенцията и се изплаща от Заемателя съгласно графика, приложен към Договора за заем. Лихвите ще се начисляват върху остатъчната стойност на главницата по Претенцията.
Заем Главницата по дължимия заем, предоставен на Заемателя в съответ¬ствие със Договора за заем, или част от нея, която Заемателя съгласно Споразумението изплаща на Оригинатора и след нейното получаване, Оригинатора допълнително прехвърля на Портала, който, на свой ред, прехвърля тези средства в полза на Купувача.
Споразумение за заем Споразумение за заем, специфицирано в Основните Условия и Ред, сключено между Оригинатора и Заемателя.
Оригинатор Дружеството, специфицирано в Основните Условия и Ред (наричан също така и Възложител), което продължава да обслужва Претенциите на Купувача срещу Заемателите, както и да изпълнява другите задължения, посочени в Условията за ползване и настоящото Споразумение.
Сметка на Оригинатора специална виртуална сметка, установена в системата на Портала, която ще се използва за уреждане на сметките за придобиването на Претенцията. Сметката на Оригинатора не е Виртуалната Сметка за нуждите на Споразумението.
Сметка/и на Портала Банковите сметки на Портала, специфицирани в Портала специално за подпомагане на Виртуалната Сметка, при което средствата на Потребителя съобразно Условията за ползване се прехвърлят за извършването на сделки в Портала, и които се поддържат отделно от средствата и другите активи на IUVO.
Страните Оригинатора, Портала и Купувача.
Портала Означава IUVO и интернет-страниците, създадени и обслужвани от IUVO под името на домейна iuvo1.wpengine.com и позволяващ на Потребителите да използват различните интерактивни услуги, предлагани на него, действащи в обхвата на тези интернет-страници.
Такси Действащия Списък на Таксите за Услугите на Портала, публикуван в Портала, който представлява неразделна част от настоящото Споразумение.
Такса за Обслужване Такса, посочена в Списъка на Таксите, която Купувача трябва да плаща на Портала за предоставяните чрез Портала услуги съобразно реда и условията по настоящото Споразумение и Условията за ползванеза използване. Таксата за Обслужване ще се изчислява и заплаща съобразно процедурата, специфицирана в Част 8.
Потребител Лице, регистрирано в Портала като негов Потребител, включително Купувача.
Профил на Потребителя Личен профил на Купувача в Портала, който съгласно Условията за ползванеза използване се създава автоматично и е постоянно наличен за Купувача след въвеждането на адреса за е-поща и паролата на Купувача в Портала.
Условия на Потребителя Общите Условия и Правила за използването на Портала iuvo1.wpengine.com, действащи в съответния момент.
Виртуална Сметка Отделна сметка, предоставяна на всеки Потребител от Портала за осигуряване контрол над уреждането на сметките и сделките, произтичащи от Условията за ползванеза използване, Споразумението и Споразумение за Заема.

2. Предмет на Споразумението
2.1. Споразумението се сключва между Купувача, Оригинатора като Възложител и Портала (IUVO) като представител на Оригинатора и хост на Портала. От името на Оригинатора, Порталът сключва настоящото Споразумение като представител на Оригинатора. На Купувача му е известно и той е съгласен, че в съответствие със споразумението за сътрудничество, сключено между Портала и Оригинатора, Оригинаторае агент по претенцията. Подробното разпределение на правата и задълженията съответно на Оригинатора и Портала е посочено в Раздел 5 по-долу.
2.2. Оригинаторът ще прехвърли на Купувача Претенцията срещу Заемателя, произтичаща от Договора за заем, съгласно Споразумението за ценаа на претенцията, специфицирана в Основните условия на Споразумението.
2.3. Оригинаторът ще признае, че Заемът, специфициран в Договора за заем, е бил предоставен на Заемателя. Купувачът няма да поема никакви отговорности или задължения спрямо Заемателя въз основа на Споразумението.
2.4. Претенцията ще бъде прехвърлена от Оригинатора на Купувача към момента, когато Купувачът е заплатил изцяло цената на претенцията в полза на Оригинаторапо начина, описан в Клауза 4.2 по-долу. Лихвата, която е начислена на Заемателя и ще бъде дължима за изплащане към момента на прехвърлянето, няма да бъде прехвърляна от Оригинаторав полза на Купувача въз основа на прехвърлянето на претенцията.
2.5. Претенцията е само част от всички претенции на Оригинаторасрещу Заемателя, произтичащи от Договора за заем, като Купувачът потвърждава и разбира, че претенцията не съдържа всички претенции на Оригинатора срещу Заемателя, и Купувачът няма да бъде единствения Кредитор на Заемателя съгласно Договора за заем, и при това положение, Портала и Оригинатора, съобразно Условията за ползване за ползване ще управляват претенцията заедно с претенциите на другите Потребители на Портала срещу Заемателя, произтичащи от Договора за Заем.

3. Сключване на Споразумението
3.1. Купувачът потвърждава, че е запознат с Условията за ползване, Принсипала и настоящите Общи Условия и Правила по Споразумението, разбира правата и задълженията, произтичащи от и потвърждаващи, че условията и реда по тях съответстват на волята на Купувача.
3.2. Купувачът е потвърдил своето съгласие да сключи Споразумение в Портала. Споразумението между Оригинатора, Портала и Купувача ще се счита за сключено и ще влезе в сила, когато Купувачът потвърди Споразумението в своя Потребителски Профил, съобразно процедурата, специфицирана в Условията за ползване. Купувачът може да се запознае със факта за сключването на Споразумението и със сключеното Споразумение в Профила на Потребителя.
3.3. Купувачът признава, че към момента на сключването на Споразумението, той е имал необходимите законови правомощия и не е бил под влиянието алкохол, наркотици, психотропни, токсични или други опияняващи вещества.

4. Цена на претенцията и процедура за уреждане на сметките
4.1. Купувачът ще заплати на Оригинатора взаимно договорената и определена в Основните Условия и Ред цена на претенцията за нейното прехвърляне и посочена в Споразумението.
4.2. Купувачът ще заплати цената на претенцията в полза на Оригинатора от средствата, които са били прехвърлени от Купувача по сметката на Портала. Плащането ще бъде извършено чрез превеждане на сума пари, равностойна на цената на претенцията от банковата сметка на Купувача по сметката на Портала. След като необходимата сума е била получена от Портала, информацията относно наличните средства ще бъде изведена във Виртуалната Сметка на Купувача. След като Купувачът е потвърдил условията и реда по Споразумението съобразно процедурата, специфицирана в Условията за ползване, Порталът ще потвърди прехвърлянето на средствата чрез актуализиране на информацията, показвана във Виртуалната Сметка на Купувача и изпращане на потвърждение за съответното плащане до Оригинатора.
4.3. Претенцията ще се счита за прехвърлена на Купувача, след като информацията, показвана във Виртуалната Сметка е била осъвременена от Портала и потвърждението за плащането е било получено от Оригинатора така, както е описано в Клауза 4.2.
4.4. Закупуването на претенцията, извършено от Купувача след потвърждаването на условията и реда по Споразумението, става обвързващо за него, и Портала незабавно, но не по-късно от 5 (пет) работни дни, в който срок Порталът ще преведе парите, получени от Купувача, равностойни на цената на претенцията по банковата сметка на Оригинатора.
4.5. Купувачът чрез потвърждаването на Условията и Реда по Споразумението ще упълномощи Портала да прехвърли паричната сума, равностойна на цената на претенцията от сметката на Портала в банковата сметка на Оригинатора, съобразно условията и реда по Споразумението. Порталът ще прехвърли цената на претенцията в банковата сметка на Оригинатора в съответствие със споразумението за сътрудничество, сключено от и между Оригинатора и Портала и процедурата за взаимно уреждане на сметките, предвидени по него.
4.6. Изплащането на задълженията ще се счита за изпълнено към момента, когато стойността на плащането бъде прехвърлена в банковата сметка на получателя на плащането.

5. Разпределение на правата и задълженията на Оригинатора и Портала
5.1. За да се избегнат недоразумения, Страните представят и декларират, че:
5.1.1. Порталът, като представител на Оригинатора, ще действа от името на Оригинатора съобразно споразумението за сътрудничество, сключено от и между Оригинатора и Портала, като ще извършва следните дейности:
1) ще сключва Споразумението и ще прехвърля претенцията в съответствие с условията по Споразумението;
2) ще осигури представителствата, описани в Клаузи 2.3, 2.5, 6.4, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, и 12.3 от Общите Условия и Правила;
3) в случай че се упражняват права за обратно изкупуване или задължения за обратно изкупуване на Оригинатора, ще изплаща цената за обратно изкупуване на претенцията на Купувача съобразно условията, предвидени по Споразумението.
5.1.2. IUVO, в ролята си на мениджър на Портала, ще действа за своя собствена сметка и ще извършва следните действия:
1) ще разпределя средствата, получени от Оригинатора, между Кредиторите, които се ползват от претенции срещу Заемателя към момента на получаването на плащане от Заемателя и актуализира информацията и равностойността на сумите в съответните средства във виртуалната сметка на Купувача;
2) ще удържа таксата за обслужване и другите плащания (ако има такива) съгласно списъка на таксите;
3) ще осигурява представителствата, предвидени по Клаузи 11.1, 11.2. и 11.3 от настоящите Общи Условия и Правила;
5) ще се оттегля от Споразумението в случаите, предвидени по Клаузи 12.1 или 12.2 от настоящите Общи Условия и Правила по Споразумението.
5.1.3. Оригинаторът ще действа за своя собствена сметка, без да ангажира Портала като пълномощник, и ще извършва следните действия:
1) ще прави допълнения или ще въвежда допълнителни споразумения към Договора за заем съобразно условията по Клауза 6.7 на Общите Условия и Правила;
2) ще управлява претенцията от името на Купувача;
3) ще урежда всички проблеми, свързани с изплащането на Заема и изпълнението на Договора за заем съобразно интересите на Купувача;
4) ще спазва принципа на сегрегацията по отношение на претенцията, както е предвидено по Клауза 6.5 от настоящите Общи Условия и Ред;
5) ще разпределя всички средства, получени съгласно Договора за заем между Оригинатора, от една страна, и другите Кредитори, които имат претенции към Заемателя към момента на получаването на плащането, от другата страна;
6) ще упражнява правата за обратно изкупуване, предоставени на Оригинатора или задълженията за обратно изкупуване съобразно Част 11 от Общите Условия и Правила;
7) ще прекратява Споразумението в случаите, предвидени по Клауза 12.1 от Общите Условия и Правила.

6. Упълномощаване на Оригинатора от страна на Купувача
6.1. След като претенцията е била прехвърлена от Оригинатора на Купувача, съобразно предвиденото по Клауза 2.4, Купувачът упълномощава неотменимо Оригинатора да управлява претенцията в интересите на Правоприе5мника, но от свое собствено име, както и да използва всички права, правомощия и свобода на действия от името на Купувача, предоставени му съобразно Споразумението. След сключването на Споразумението, Оригинаторът ще продължи да изпълнява задълженията си, произтичащи от Договора за заем и ще продължи да действа като заемодател по отношение на Заемателя.
6.2. Купувачът ще предостави правомощия на Оригинатора да управлява претенцията, която Оригинатора ще използва от свое собствено име, но в интересите на Купувача.
6.3. Оригинаторът ще управлява претенцията до изплащането на претенцията на цялата й стойност, действайки като пълномощник на Купувача. Между Оригинатора и Купувача ще съществуват само и единствено взаимоотношения като между Оригинатор и Купувач.
6.4. Купувачът, чрез потвърждаване на Споразумението, упълномощава Оригинатора да действа по всички въпроси, свързани с изплащането на Заема и изпълнение Договора за заем. При упражняването на правомощията, предоставени му от Купувача по настоящата клауза, Оригинаторът се задължава да действа в интересите на Купувача с надлежното старание.
6.5. Оригинаторът ще предприеме всички резонни действия за осигуряване на това, че претенцията на Купувача няма да бъде третирана като собственост на Оригинатора и всички заложени права, забрани или други юридически тежести на Оригинатора, неговите кредитори или администратори няма да бъдат пренасяни върху Претенцията.
6.6. Предвиденото по настоящата клауза упълномощаване се издава с правото да преупълномощава и ще бъде в сила за целия срок на Споразумението. Оригинаторътще има правото да действа, като използва своите служители и упълномощени представители.
6.7. С изключение на възможностите, предвидени по Клауза 9, Купувачът е наясно и е съгласен, че в срока на действие на Споразумението Оригинаторът ще има правото да въвежда промени или да сключва допълнителни споразумения към Договора за заем, без за това да му е необходимо предварителното съгласие на Купувача, при условие, че тези промени или допълнителни споразумения няма да доведат до никакви промени в плащанията от Заемателя, произтичащи от Договора за заем или до удължаване / отлагане на датите на падежа, с изключение на промени в датата на плащането, инициирани от Заемателя. Ако бъдат гласувани нови закони или бъдат променени текущите закони след сключването на Споразумението, или ако правителствени или общински органи на властта гласуват решения, по които Оригинаторът ще има задължение на въведе промени в Договора за заем, водещи до промени в плащанията от страна на Заемателя, произтичащи от Договора за заем или до удължаване / отлагане на датите на падежа, Купувачът се съгласява, че Оригинатора ще прави такива промени без да е получил предварителното одобрение от страна на Купувача. Оригинаторът се задължава да извести Купувача за въвеждането на такива промени в рамките на 10 (десет) работни дни след датата на влизането им в сила, и Купувачът ще ги признае като обвързващи за него.
6.8. Купувачът едностранно се задължава да не отменя упълномощаването, включено в Споразумението. Ако Купувача изцяло или частично отмени упълномощаването, специфицирано в Споразумението или в Условията и Правилата на Портала, Оригинаторът ще има правото да упражни своите права за обратно изкупуване на претенцията съобразно Част 10. Купувачът се задължава да спазва задълженията, предвидени по Клауза 11.1 да не информира Заемателя за факта за прехвърлянето на претенцията и да не се свързва пряко със Заемателя, дори в случай, че Купувачът изцяло или частично отмени упълномощаването, включено в Споразумението.

7. Упълномощаване на Портала от страна на Купувача
7.1. С настоящото Споразумение, Купувачът неотменимо упълномощава Портала, в случай на неизпълнение от страна на Оригинатора съобразно споразумението за сътрудничество, сключено от и между Оригинатора и Портала, да приеме управлението на претенцията съгласно настоящото Споразумение от Оригинатора и да отмени упълномощаването от страна на Купувача на Оригинатора. След като Порталът е поел управлението на претенцията от Оригинатора, Порталът ще има правото и Купувача неотменимо упълномощава Портала да прехвърли управлението на претенцията на която и да е трета страна по усмотрение на Портала. Порталът или, в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от Портала на трета страна, тази трета страна ще се счита за Оригинатор съобразно настоящото Споразумение, считано от момента в който Порталът е информирал Оригинатора за поемането на управлението на претенцията или че Портала е прехвърлил управлението на претенцията на трета страна.
7.2. В случай на неизпълнение от страна на Оригинатора съобразно споразумението за сътрудничество, сключено от и между Оригинатора и Портала, Купувачът неотменимо упълномощава Портала като негов пълномощник по свое собствено усмотрение да информира Заемателя за прехвърлянето на претенцията от името на Купувача и да изиска от Заемателя да продължи да извършва всички плащания, произтичащи от претенцията в полза на Портала или, в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от страна на Портала на трета страна, в полза на третата страна като пълномощник на Купувача. Купувачът упълномощава Портала да представя известия на Заемателя относно прехвърлянето на претенцията.
7.3. С настоящото Споразумение, Купувачът неотменимо упълномощава Портала като пълномощник на Купувача да изисква и събира от Оригинатора лихвите за закъснения в полза на Купувача съобразно споразумението за сътрудничество, включено от и между Оригинатора и Портала, ако Оригинаторът не заплати съответните суми, получени от Заемателя, дължими за изплащане от него в полза на Купувача съгласно Споразумението за прехвърляне на съответната дата на падеж.
7.4. Включените в настоящата клауза пълномощия се предоставят с правото на преупълномощаване и влизат в сила за целия срок на Споразумението. Портала или, в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от Портала на трета страна, третата страна ще има правото да действа, като използва свои собствени служители и упълномощени представители.
7.5. Купувачът едностранно се задължава да не отменя упълномощаването на Портала, включено в Споразумението.

8. Плащания на Заемателя
8.1. Заемателят ще извършва плащанията в полза на Оригинатора ежеседмично / ежемесечно съгласно Договора за заем и приложения към него график. Източникът на Заема и Порталът няма да носят отговорност за неизпълнението от страна на Заемателя на това задължение да спазва датата за изплащането на Заема.
8.2. След получаването на дадено плащане от Заемателя, Оригинаторът ще удържи от получените средства всички приложими такси (ако има такива) и непрехвърлената част от заема, като преведе салдото в полза на Портала за последващо разпределение между Кредиторите.
8.3. След получаването на дадено плащане на Заемателя от Оригинатора, Порталът извежда на Виртуалната Сметка всичките получени средства като салдо на всички Кредитори, имащи претенции срещу Заемателя към момента на получаването на плащането от Заемателя, включително Купувача и Оригинатора, както следва:
8.3.1. получената стойност от главницата на Заема ще бъде разделена пропорционално на стойността на претенцията на всеки Кредитор срещу Заемателя;
8.3.2. получените лихви и другите спомагателни плащания, произтичащи от съответните претенции, ще бъдат изплатени на Кредиторите, притежаващи съответните претенции;
8.3.3. ако една или повече претенции, произтичащи от Договора за заем, в рамките на който Заемателят е извършил плащане от момента на получаването на предходното плащане на Заемателя до получаването на последното плащане на Заемателя, са били прехвърлени в полза на друг Кредитор, лихвите и другите спомагателни претенции, произтичащи от съответната претенция, съобразно процедурата, специфицирана в Клауза 8.3.2, ще бъдат разпределени между Кредитора и Купувача. Това ще бъде извършено като се вземат предвид броя дни между получаването на предходното и последното плащане на Заемателя и колко дълго съответната претенция е била в притежание на съответния Кредитор.
8.4. Порталът, незабавно след разпределянето на получените средства, ще актуализира на дисплея равностойността на получената парична стойност, дължими на всеки отделен Купувач във Виртуалната Сметка на Купувача, като удържи сумата, равностойно на дължимите Такса за Обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно списъка на таксите по Виртуалната Сметка на Купувача.
8.5. Изплащанията (удържането) на средства, получени от даден Кредитор и изведени на неговата Виртуална Сметка, в банковата сметка на Кредитора ще се извършват от Портала в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на съответното писмено искане от страна на Кредитора.
8.6. Срещу услугите, предоставяни от IUVO чрез Портала, Купувачът ще заплаща на Портала Такса за Обслужване съгласно Ценоразписа или Такса за Обслужване, индивидуално определена между Купувача и IUVO, както и ще извършва другите плащания, определени по ценоразписа, ако има такива.
8.7. Купувачът е информиран и се съгласява със факта, че годината се състои от 365 дни за нуждите на изчисляването на лихвите, законовите лихви за закъснели плащания и други спомагателни претенции, както и сумите, които ще се изплащат въз основа на Споразумението.
8.8. Оригинаторът има правото да начислява лихви за неизпълнение и договорни неустойки, съобразно процедурите, специфицирани в Договора за заем, ако Заемателя забави изплащането на Заема и изплащането на лихвите.
8.9. Ако Заемателят извърши по-ранно изплащане изцяло или частично на стойността на Заема, Оригинаторът ще запази всички приложими данъци (ако има такива) и след като прехвърли салдото, включително делът дължим на Оригинатора от неизплатената главница по Заема, която не е разпределена на другите Кредитори, в полза на Портала, докато Портала съобразно настоящите Общи Условия и Правила и Условията за ползване разпредели тези средства сред всички Кредитори на Заемателя, включително Оригинатора, които в този съответен момент притежават някакви претенции срещу Заемателя, след като изведе разпределението на равностойните суми по Виртуалната Сметка на Купувача и незабавно удържи сумата, равностойна на дължимата Такса за Обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно Ценоразписа, в зависимост от сумата, посочена във Виртуалната Сметка на Купувача. Купувачът няма да има правото да представя никакви оплаквания срещу Оригинатора, Портала или Заемателя по отношение на по-ранното изплащане изцяло или частично на Заема вследствие на изгубени печалби и каквито и да било други щети във връзка с това. Средствата, съответстващи на сумата, посочена във Виртуалната Сметка, ще бъдат прехвърлени в банковата сметка на Кредитора не по-късно от в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от получаването на писменото искане за изтегляне от страна на Купувача.
8.10. Ако Заемателят извърши само частично плащане, съобразно Договора за заем, Оригинаторът ще запази приложимите стойности за данъците (ако има такива) и ще прехвърли салдото, включително дължимия дял на Оригинатора от неизплатената главница по Заема, която не е била прехвърлена на друг Източник на Заема, в полза на Портала, докато Порталът в съответствие с Условията за ползване ще разпредели тези средства сред всички Кредитори на Заемателя, включително Оригинатора, които в този съответен момент притежават някакви претенции срещу Заемателя, след като изведе разпределението на равностойните суми от съответните средства във Виртуалната Сметка на Купувача и след удържането на равностойността на дължимата Такса за Обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно Ценоразписа за таксите, като изведе на дисплея съответните суми по Виртуалната Сметка на Купувача. Средствата, съответстващи на стойността, посочена във Виртуалната Сметка, ще бъдат преведени по банковата сметка на Кредитора не по-късно от в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на писменото искане за оттегляне от съответния Кредитор.

9. Неизпълнение от страна на Заемателя
9.1. Оригинатора и Портала не носят отговорност за неизпълнение от страна на Заемателя, включително за забавени плащания.
9.2. Купувачът, чрез потвърждаването на Споразумението, упълномощава Оригинатора в случай на неизпълнение или недостатъчно изпълнение на задълженията на Заемателя, произтичащи от Договора за заем, да разрешава всички проблеми, свързани с преструктурирането на претенцията (промени на лихвения процент, главницата, спомагателните плащания, крайни срокове за изплащането, график за плащанията и т.н.), прекратяване на Договора за заем, изготвянето на ново Споразумение за заем, извършване на извън-съдебни действия за събиране на претенциите и всякакви други действия от името на Оригинатора и в полза на Купувача, свързани с възстановяването на претенцията и продажбата на залога с всички права, предоставени от закона за предявителя на претенцията, ответника, трета страна или пострадал, включително правото да сключва споразумения за уреждане на отношенията, да признава претенциите или да се отказва от тях изцяло или частично, да извършва промени в предмета на претенцията, да представя контра-претенции, да обжалва съдебни решения или присъди с цел апелативни или касационни процедури, представяне на случаи пред арбитражен съд, получаване на изпълнителни документи, представянето им за възстановяване и получаване на собственост или пари в брой, присъдени на Купувача или отказ от правото да получава такава собственост или пари в брой, прекратяване на изпълнителни процедури и подписване на всякакви документи във връзка с предвиденото по-горе. Купувачът ще заплаща комисионна на Оригинатора за извършването на дейностите, специфицирани в настоящата клауза съобразно ценоразписа на Оригинатора (ако има такъв). Оригинаторът, чрез използване на пълномощията, предоставени му от Купувача по настоящата клауза, ще има неограничени права да решава, какви действия трябва да бъдат предприети в случай на неизпълнение от страна на Заемателя; независимо от това, Оригинаторът се задължава да действа в интересите на Купувача с надлежно усърдие през цялото време.
9.3. Купувачът разбира риска от неизпълнение от страна на Заемателя, в резултат на което Купувачът може да не успее да си възстанови претенцията с пълната й стойност. Оригинатора ще извърши всички необходими и допустими действия за улесняване на своевременното и цялостно възстановяване на претенцията без да ангажира Купувача. Портала и Оригинатора, в случай на неизпълнение от страна на Заемателя, няма да поемат отговорност за изплащане на претенцията, и Оригинаторът няма да бъде задължен да изплати на Купувача цената, която той е заплатил за претенцията или част от нея.

10. Обратно изкупуване и повторно прехвърляне на претенцията
10.1. Оригинаторът, чрез сключването на Споразумението, получава правата за обратно изкупуване и задълженията за обратно изкупуване на претенцията, но Купувачът ще се задължи да продаде обратно претенцията на Оригинатора, ако последният използва своите права за обратно изкупуване или задълженията си за обратно изкупуване. Купувачът ще има правото да продаде претенцията само на друг Потребител на Портала или на Портала. Ако Купувачът продаде претенцията на друг Потребител на Портала, това ще се осъществи заедно с правата за обратно изкупуване или задълженията за обратно изкупуване на Оригинатора върху претенция, произтичаща от Споразумението. Ако Купувачът продаде в рамките на Портала претенцията на още някой Потребител, правата за обратно изкупуване и задълженията за обратно изкупуване на Оригинатора, включени в Споразумението, и задължението за повторно прехвърляне на Купувача ще стане обвързващо за новия собственик на претенцията.
10.2. Ако това е предвидено по Основните Условия и Ред, Оригинаторът ще бъде задължен да упражни задълженията си за обратно изкупуване, ако Заемателят забави плащанията, произтичащи от Договора за заем, с повече от 60 (шестдесет) дни. Оригинатора ще има правото, но не и задължението, да използва правата си за обратно изкупуване във всеки от следните случаи:
10.2.1. Когато Заемателя забави някое плащане, произтичащо от Договора за заем, с повече от 30 (тридесет) дни;
10.2.2. Когато Купувачът е оттеглил изцяло или частично упълномощаването, включено в Условията за ползване;
10.2.3. Когато Порталът, в съответствие с Условията за ползване на Портала е ограничил правата на Купувача да използва Портала;
10.2.4. В случай на предсрочно прекратяване на Споразумението;
10.2.5. В случай на едностранно решение от страна на Оригинатора.
10.3. Оригинаторът ще бъде задължен, в случай че Заемателят забави плащанията, произтичащи от Договора за заем, с повече от 60 (шестдесет) дни, да упражни своите задължения за обратно изкупуване, ако това е предвидено по Основните Условия и Ред, и правото във всички подобни случаи, специфицирани в под-клаузите на Клауза 11.2 относно използването на правата за обратно изкупуване на претенция, прехвърлена му съгласно Споразумението, чрез заплащане на цената за обратно изкупуване на Купувача. Посредством отделна поръчка, Оригинаторът ще упълномощи Портала да отпише от Сметката на Оригинатора и да прехвърли средства на стойност, равностойна на цената за обратно изкупуване на Купувача, при което претенцията от момента на съответното актуализиране на Виртуалната Сметка на Купувача, ще се счита за върната на Оригинатора. Купувачът няма да отправя никакви оплаквания срещу Оригинатора по отношение на използването на правата за обратно изкупуване или упражняването на задълженията за обратно изкупуване вследствие на изгубени печалби и други понесени свързани с това щети.
10.4. Чрез сключването на настоящото Споразумение, Страните се договарят за значителните компоненти от Споразумението за обратното изкупуване на претенцията. Условията и Реда по Споразумението относно обратното изкупуване на претенцията са включени в реда и условията по Споразумението, поради което сключването на отделно споразумение за обратното изкупуване на претенцията не е необходимо. В случаите, специфицирани в Клауза 10.2, Споразумението за обратно изкупуване на претенцията ще се счита за сключено, след като цената за обратното изкупуване, специфицирана в Клауза 10.5, е била изплатена. В случаите, специфицирани в Клауза 10.7, Споразумението за обратното изкупуване на претенцията ще се счита за сключено, след като Портала е подал известие до Купувача.
10.5. Ако Оригинаторът е решил да използва своите права за обратно изкупуване или да упражни своите задължения за обратно изкупуване, цената за обратно изкупуване на претенцията, заплатена от Оригинатора на Купувача за повторното прехвърляне, ще е равна на общата стойност на останалата неизплатена главница по претенцията и акумулираните и неизплатени лихви, специфицирани в Портала към момента на упражняването на правата за обратно изкупуване или на задълженията за обратно изкупуване.
10.6. Цената за обратното изкупуване формира пълното, окончателно и цялостно плащане в полза на Купувача за повторното прехвърляне на претенцията и всички други свързани с това права и предимства, и тя няма да бъде повишавана или намаляване, и ще включва всички приложими данъци и налози, удържани в Република Естония (съществуващи и всички евентуални бъдещи такива) по отношение на цената за обратно изкупуване, изплащането на която ще се счита за задължение само на Купувача.
10.7. В допълнение към условията, специфицирани в Клауза 10.2 по-горе, ако бъдат започнати процедури по несъстоятелност срещу Заемателя, Оригинаторът незабавно ще упражни своите задължения за обратно изкупуване, като Порталът ще подаде писмено известие за това до Купувача на неговия адрес за е-поща. Задълженията за обратно изкупуване, специфицирани в настоящата Клауза, се упражняват от Оригинатора в интерес на Купувача. Към датата на известието от Портала до Купувача, претенцията се счита за продадена обратно и прехвърлена на Оригинатора.
10.8. В случай на упражняване на задълженията за обратно изкупуване на Оригинатора, специфицирани в Клауза 10.7, цената за обратното изкупуване на претенцията, дължима за изплащане от Оригинатора в полза на Купувача за повторно прехвърляне се изчислява въз основа на общата стойност на средствата, получени при Оригинатора от Заемателя, съдия-изпълнителя или администратора по несъстоятелността, пропорционално на частта, взета от повторно прехвърляната претенция за всички претенции на Оригинатора срещу Заемателя, произтичащи от Договора за заем. Порталът ще изчисли и изплати сума, равностойна на цената за обратно изкупуване, по сметката на Купувача в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на получаването на средствата в полза на Портала от Оригинатора. Ако средствата се получат на вноски, Порталът ще изчисли и прехвърли паричната равностойност на цената за обратно изкупуване във Виртуалната Сметка на Купувача за всяка вноска поотделно.
10.9. Купувачът се задължава да не предявява никакви претенции срещу Портала или срещу Оригинатора във връзка с упражняването на задълженията за обратно изкупуване съобразно предвиденото по Клаузи 10.7 и 10.8 във връзка с (i) формулата за изчисляване на цената за обратно изкупуване, условията и крайните срокове за изплащане, специфицирани в Клауза 10.8 от Общите Условия и Правила и (ii) изгубените печалби и всички други щети във връзка с това.

11. Лични данни и комуникации със Заемателя
11.1. Страните няма да информират Заемателя за прехвърлянето на претенцията, с изключение на съобразно предвиденото по настоящото Споразумение. Страните няма да предявяват никакви оплаквания една срещу друга във връзка с това.
11.2. Купувачът разбира и е информиран, че Оригинатора и Портала имат задължение да осигурят конфиденциалността на личните данни на Заемателя, поради което Оригинаторът и Портала в обхвата на Споразумението, при поискване от страна на Купувача, ще му разкрива само ограничена част от тази информация за Заемателя.
11.3. Оригинаторът и Порталът няма да разкриват пред Купувача името, фамилното име, длъжността, личния идентификационен номер (ЕГН), регистрационния номер, телефонния номер, адреса за е-поща и снимка на Заемателя. Купувачът няма да изисква от Оригинатора и от Портала да му разкриват такава конфиденциална информация относно Заемателя и няма да предявява никакви оплаквания срещу Оригинатора, Портала и Заемателя във връзка с това.
11.4. Купувачът през цялото времетраене на Споразумението няма да се свързва със Заемателя по отношение на сключеното Споразумение и прехвърлената претенция, включително няма да посещава Заемателя в неговото жилище или месторабота, няма да се свързва с него, използвайки средства за преки комуникации или чрез социалните мрежи, и няма да изисква от Заемателя никакви плащания без помощта на Оригинатора, няма да предявява никакви претенции срещу Заемателя и няма да предявява никакви претенции в съда или в арбитражния съд срещу Заемателя.

12. Прекратяване на Споразумението
12.1. Порталът и Източникът на Заема, заедно и всеки поотделно, ще имат правото да прекратят Споразумението без предизвестие, ако:
12.1.1. Порталът съобразно Условията за ползване е ограничил правата на Купувача да използва Портала и/или е прекратил Споразумението с Портала, сключено с Купувача, и е изтрил или блокирал Профила на Потребителя;
12.1.2. Купувачът не спазва условията и реда по Споразумението или Условията за ползване;
12.1.3. Порталът има подозрения относно самоличността на Купувача, и Порталът не е могъл да се свърже с Купувача, за да потвърди съдържанието на сделката;
12.1.4. Инструкциите на Купувача са неясни и изкривени, вследствие на прекъсване на кому¬никациите;
12.1.5. Купувачът изцяло или частично е отменил упълномощаването, включено в Споразуме¬нието или Условията за ползване.
12.2. Порталът ще има правото едностранно да прекрати Споразумението по всяко време през времетраенето на действието на Споразумението, чрез изпращане на известие до адреса за е-поща на Купувача не по-малко от 10 (десет) работни дни предварително.
12.3. Споразумението в случаите, предвидени по Клаузи 12.1 или 12.2, ще се счита за прекратено към момента, когато Портала и/или Оригинатора е информирал другите страни за неговото прекратяване. В такъв случай, претенцията ще се счита за върната на Оригинатора, считано от момента на прекратяването на Споразумението. В случай на предварително прекратяване на Споразумението, Оригинаторът ще упражни своите задължения за обратно изкупуване и ще заплати във Виртуалната Сметка на Купувача паричната равностойност на стойността на главницата по претенцията (стойността на заема, без плащанията за лихви).
12.4. Ако Оригинаторът е упражнил своите права за обратно изкупуване или задължения за обратно изкупуване, Споразумението ще се счита за прекратено към момента, в който Оригинаторът е изплатил на Купувача паричната равностойност на цената за обратно изкупуване на претенцията, и тази сума е била изплатена във Виртуалната Сметка на Купувача.

13. Други условия и ред
13.1. Споразумението се състои от Основните Условия и Ред и настоящите Общи Условия и Правила. Ако Основните Условия и Ред противоречат на настоящите Общи Условия и Правила, Основните Условия и Ред ще се ползват с предимство.
13.2. Ако посочените стойности словом в текста на Споразумението се различават от тези, посочени цифром, посочените стойности словом ще се ползват с предимство.
13.3. Условията за ползване за Портала, валидни към момента на сключването на Споразумението, като неразделна част от него ще се прилагат по въпросите, които не са предвидени в Споразумението.
13.4. Законите и разпоредбите на Република Естония ще управляват законовите взаимоотношения, произтичащи от настоящото Споразумение и всички приложения към него.
13.5. Всички спорове между страните по отношение на Споразумението ще се разрешават от Областния съд на Харжу (Harju) съобразно действащото законодателство и разпоредбите в Република Естония.
13.6. Споразумението е изготвено на английски език.